Beretning om Metroselskabet I/S

23-06-2010

Beretning nr. 11/2009

Beretningen handler om, hvordan Metroselskabet I/S og Transportministeriet overordnet er forberedt til at gå i gang med anlægget af en Cityring som en metro i København og på Frederiksberg. Selskabet er organiseret som et interessentskab med staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune som ejere. Selskabet har ansvaret for drift og vedligeholdelse af både den nuværende Metro og den fremtidige Cityring, der efter planen skal sættes i drift i 2018.

Metroselskabet skal optage lån til finansieringen af Cityringen og forudsætter på nuværende tidspunkt, at gælden er betalt i 2059. Den lange tidshorisont for tilbagebetalingen af gælden og Cityringens lange byggeperiode stiller høje krav til Metroselskabets overordnede styring af langtidsøkonomien og Transportministeriets tilsyn med selskabet.

Det overordnede formål med undersøgelsen er at vurdere Metroselskabets samlede langtidsøkonomi. Beretningen undersøger, hvordan selskabets erfaringer fra anlægget og driften af Metroens etape 1-3 indgår i selskabets overordnede styring af langtidsøkonomien.

Undersøgelsen er sat i gang af egen drift.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 23. juni 2010 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 11/2009 om Metroselskabet I/S

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Metroselskabet I/S ejes af Københavns Kommune, staten og Frederiksberg Kommune. Selskabet driver i dag Københavns Metro og skal derudover anlægge og drive den planlagte Cityring, hvis anlægsudgift p.t. vurderes til 18,1 mia. kr. og som forventes sat i drift i 2018.

Metroselskabets erfaringer fra anlæg af Metroen er afspejlet i selskabets forretningsstrategi og er inddraget i selskabets risikostyring. Selskabets langtidsøkonomi er baseret på en forventning om, at den samlede gæld skal være tilbagebetalt i 2059, og er helt overordnet afhængig af udviklingen i realrenten, de samlede passagerindtægter, de samlede driftsudgifter samt anlægsudgiften til Cityringen. Derudover har entreprenøren på Københavns Metro anlagt en voldgiftsag med krav om en merbetaling på ca. 2 mia. kr. Selskabets ejere er opmærksomme på denne yderligere risiko, men har ikke hensat midler til at afdække den.

Beretningen viser, at Metroselskabets samlede langtidsøkonomi er meget påvirkelig for selv mindre ændringer i realrenten, i passagerindtægterne og i anlægsudgiften til Cityringen. Det indebærer usikkerhed om, hvornår gælden kan være tilbagebetalt.

Statsrevisorerne har noteret sig, at Metroselskabets overordnede styring af den samlede langtidsøkonomi er tilfredsstillende, og at Transportministeriet i det væsentligste udøver et tilfredsstillende tilsyn og skal orientere Folketingets Finansudvalg, hvis anlægsudgiften øges, eller tilbagebetalingstiden forlænges.

Statsrevisorerne skal anbefale, at Transportministeriet fastholder et aktivt tilsyn med Metroselskabet og herunder sikrer sig, at anlægsbudgettet udformes på en sådan måde, at det bliver et relevant styringsredskab for ejerne af selskabet. Allerede i efteråret 2010 vil Metroselskabets langtidsbudget kunne konkretiseres yderligere, når der foreligger nye oplysninger i form af en opdateret passagerprognose og en anlægskontrakt på Cityringen."

Rigsrevisors notat af 15. oktober 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2009 om Metroselskabet I/S.

Notatet er baseret på en redegørelse fra transportministeren og handler om de initiativer, som Transportministeriet har iværksat som følge af beretningen.

Der er i notatet fulgt op på Metroselskabets langtidsøkonomi og Transportministeriets tilsyn med Metroselskabet.

Med notatet betragter Rigsrevisionen sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 17. november 2010

Beretning 11/2009 om Metroselskabet I/S

Sagen optages i Endelig betænkning 2009 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne forventer at blive orienteret af rigsrevisor om konsekvenserne for Metroselskabets langtidsøkonomi, når der foreligger en opdateret passagerprognose, og der er indgået endelige aftaler om anlæg og drift af Cityringen."

Rigsrevisors notat af 8. marts 2011

Statsrevisorerne bad mig om – på baggrund af beretning nr. 11/2009 om Metroselskabet I/S – i et notat at orientere om konsekvenserne for Metroselskabets langtidsøkonomi, når der foreligger en opdateret passagerprognose, og der er indgået endelige aftaler om anlæg og drift af Cityringen.

Notatet gennemgår de ændrede forudsætninger i selskabets langtidsbudget og viser konsekvenserne for Metroselskabets langtidsøkonomi.

Med notatet betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 16. marts 2011

Beretning 11/2009 om Metroselskabet I/S

Sagen optages i Endelig betænkning 2009 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at den opdaterede passagerprognose og endelige aftale om anlæg og drift af Cityringen har haft konsekvenser for Metroselskabets langtidsøkonomi. Anlægsudgiften til Cityringen er nu opgjort til 21,3 mia. kr., dvs. at den er blevet 3,2 mia. kr. dyrere end det tidligere anslåede 18,1 mia. kr.

Statsrevisorerne konstaterer endvidere, at Metroselskabet fortsat forventer at have betalt sin gæld i 2059. Rigsrevisionens beregninger viser imidlertid, at Metroselskabets samlede langtidsøkonomi er meget påvirkelig for selv mindre ændringer i realrenten, i passagerindtægterne og i anlægsudgiften til Cityringen. Det indebærer usikkerhed om, hvornår gælden kan være tilbagebetalt.

Beretningssagen er hermed afsluttet."

Statsrevisorerne den 16. marts 2011

Beretningshistorik