Beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet

20-01-2010

Beretning nr. 4/2009

Målet med den danske handicapindsats har siden 1993 været ligebehandling af personer med handicap. Der findes ikke en samlet opgørelse over, hvordan det går med ligebehandlingen af personer med handicap i Danmark. Der er imidlertid indikationer på, at personer med handicap stadig oplever barrierer i forhold til uddannelse og beskæftigelse, som var et af indsatsområderne i regeringens handlingsplan for handicapområdet fra 2003.

Det overordnede formål med Rigsrevisionens undersøgelse er at undersøge og vurdere, om Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet og Beskæftigelsesministeriet arbejder målrettet med at sikre ligebehandlingen af personer med handicap på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Rigsrevisionen har for det første undersøgt rammerne for handicapindsatsen, herunder henholdsvis Økonomi- og Erhvervsministeriets og Indenrigs- og Socialministeriets rolle som handicapkoordinerende ministerium. For det andet har Rigsrevisionen undersøgt, om Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet og Beskæftigelsesministeriet har styret deres initiativer rettet specifikt mod personer med handicap tilfredsstillende. Endelig har Rigsrevisionen undersøgt, om de 3 ministerier i arbejdet med de initiativer, der retter sig mod borgere i almindelighed, har taget hensyn til personer med handicap.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. januar 2010 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/2009 om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Beretningen handler om Beskæftigelses-, Videnskabs- og Undervisningsministeriets indsats for at sikre, at personer med handicap har mulighed for at få en uddannelse og et arbejde på lige fod med andre borgere.

Rammerne for handicapindsatsen er Folketingets beslutning fra 1993 om ligebehandling af personer med handicap og regeringens overordnede målsætninger fra 2003 i en handlingsplan for handicapområdet. Folketingsbeslutningen bygger på FN's standardregler om lige muligheder for handicappede.

Beretningen viser, at ministerierne har igangsat en række forskellige initiativer for at kompensere personer med handicap og for at fremme deres adgang til uddannelse og beskæftigelse – og at ministeriernes styring af de konkrete initiativer generelt er tilfredsstillende.

Ministeriernes indsats udføres i et samarbejde med forskellige handicaporganisationer. Ministeriernes arbejde for at sikre ligebehandling kunne imidlertid styrkes ved en mere målrettet og prioriteret indsats inden for og på tværs af ministerierne.

Statsrevisorerne finder det fx ikke helt tilfredsstillende, at der siden 2004 ikke har været foretaget en evaluering af, om de langsigtede målsætninger i regeringens handlingsplan er blevet indfriet.

Statsrevisorerne finder, at den samlede handicapindsats på statsligt niveau kan styrkes ved en mere koordineret og prioriteret overvejelse af behov, mål og handlingsplaner - ligesom resultaterne af indsatsen bør overvåges. Samlet set vil en sådan institutionalisering være i overensstemmelse med den FN-konvention om rettigheder for personer med handicap, som Folketinget ratificerede i 2009."

Rigsrevisors notat af 5. maj 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2009 om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet.

Der er i notatet fulgt op på 3 områder:

  • Socialministeriets tiltag i forhold til rammerne for den samlede handicapindsats
  • Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings samt Undervisningsministeriets tiltag i forhold til initiativer rettet mod personer med handicap
  • Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings samt Undervisningsministeriets tiltag i forhold til at tage hensyn til personer med handicap i ministeriernes generelle opgavevaretagelse.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i forhold til følgende 3 områder:

  • Socialministerens arbejde med at koordinere målsætningerne og kommende initiativer på handicapområdet med afsæt i FN's handicapkonvention
  • arbejdet med at placere den overvågningsopgave, der følger af artikel 33, stk. 2, i FN's handicapkonvention
  • regeringens afgivelse af den beretning, der følger af artikel 35, stk. 1, i FN's handicapkonvention.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 24. februar 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2009 om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet.

Der er i notatet fulgt op på 3 områder:

  • socialministerens arbejde med at koordinere målsætningerne og kommende initiativer på handicapområdet med afsæt i FN's handicapkonvention
  • arbejdet med at placere den overvågningsopgave, der følger af artikel 33, stk. 2, i FN's handicapkonvention
  • regeringens afgivelse af den beretning, der følger af artikel 35, stk. 1, i FN's handicapkonvention.

Med notatet betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik