Beretning om det digitale tinglysningsprojekt

17-08-2010

Beretning nr. 14/2009

Beretningen handler om det digitale tinglysningsprojekt. Domstolsstyrelsen, som er en uafhængig institution under Justitsministeriet, har varetaget implementeringen af det digitale tinglysningssystem i tæt samarbejde med Tinglysningsretten, som blev etableret i 2007.

Tinglysning omfatter offentlig registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder i tingbogen, bilbogen, personbogen og andelsboligbogen. Den digitale tingbog blev efter flere udskydelser idriftsat den 8. september 2009, mens de øvrige bøger endnu ikke er idriftsat. Efter idriftsættelsen af den digitale tingbog oplevede brugerne problemer med tinglysning i tingbogen, hvilket bl.a. resulterede i lange sagsbehandlingstider.

Formålet med undersøgelsen, som er igangsat på baggrund af Statsrevisorernes anmodning, har været at vurdere implementeringen af det digitale tinglysningsprojekt, herunder beslutningsgrundlaget for implementeringen, projektstyringen, den økonomiske styring, systemets funktionalitet og den organisatoriske forberedelse samt idriftsættelsen af systemet.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 17. august 2010 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/2009 om det digitale tinglysningsprojekt

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne anmodede om denne undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitale tinglysningssystem for at få belyst årsagerne til, at idriftsættelsen af systemet havde været udsat flere gange. Endvidere ønskede Statsrevisorerne at få undersøgt, om beslutningsgrundlaget for implementering af det digitale tinglysningssystem havde været fyldestgørende, om projektstyringen var tilfredsstillende, og om systemet fungerede efter hensigten.

Den digitale tingbog blev sat i drift den 8. september 2009 efter 1½ års forsinkelse. Forsinkelsen skyldtes hovedsageligt, at leverandøren ikke kunne levere til tiden, og at der var behov for yderligere test af systemet. Efter idriftsættelsen opstod der indkøringsproblemer, som bl.a. resulterede i ophobning af sager og lange sagsbehandlingstider, der havde alvorlige konsekvenser for borgere og virksomheder, når de skulle købe, sælge eller belåne fast ejendom.

Statsrevisorerne konstaterer, at Domstolsstyrelsen har gennemført en række forbedringer, så den digitale tingbog i dag i al væsentlighed fungerer efter hensigten. Antallet af ophobede sager og sagsbehandlingstiderne er reduceret, og man har nået målet om, at 70 % af alle anmeldelser behandles automatisk.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at den organisatoriske forberedelse af tinglysningsprojektet har været utilstrækkelig, og at projektstyringen og økonomistyringen ikke har været tilfredsstillende. Tinglysningsprojektet har været præget af, at Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen har undervurderet projektets risici og kompleksitet.

Statsrevisorerne skal i den forbindelse understrege, at der af beretningen fremgår en lang række årsager til tinglysningsprojektets indkøringsproblemer, fx:

  • utilstrækkelige vurderinger af behovet for personaleresurser og opgavernes omfang
  • for tidlig gennemførelse af den forudsatte effektiviseringsgevinst (reduktion af 200 årsværk)
  • urealistiske forventninger til, hvor hurtigt man ved udflytning af en myndighed kan opbygge medarbejdernes kompetencer og produktivitet
  • mangelfulde brugervejledninger og helt utilstrækkelig hotlinefunktion
  • fravalg af pilottest og test af systemets brugervenlighed
  • utilstrækkelig forberedelse af håndteringen af fuldmagter.


Domstolsstyrelsen er en uafhængig institution under Justitsministeriet. Justitsministeriet har generelt ingen instruktionsbeføjelse over for styrelsen, men har overordnet ansvaret for bevillinger til Domstolsstyrelsen og for lovgivningen på området. Justitsministeren forudsættes derfor at afklare, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes på baggrund af denne beretning."

Rigsrevisors notat af 29. november 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2009 om det digitale tinglysningsprojekt.

Notatet er baseret på justitsministerens redegørelse og Domstolsstyrelsens udtalelse.

Rigsrevisionen vil fortsat følge Domstolsstyrelsens aflæggelse af projektregnskabet og budgetopfølgningen i henhold til budgettet i aktstykke nr. 38 af 21. november 2006 og overholdelsen af tidsrammen for implementeringen af den resterende del af det digitale tinglysningssystem. Herudover vil Rigsrevisionen fortsat følge Domstolsstyrelsens effektvurdering af det digitale tinglysningssystem.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 15. december 2010

Beretning nr. 14/2009 om det digitale tinglysningsprojekt

Sagen optages i Endelig betænkning 2009 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Det kræver et grundigt forarbejde at indføre et så komplekst system som det digitale tingslysningssystem, der har vital betydning for borgere og virksomheder. Statsrevisorerne konstaterer, at forberedelsen af og indkøringen af det digitale tinglysningsprojekt ikke har været tilfredsstillende.

Statsrevisorerne forventer, at Domstolsstyrelsen fremover udnytter den erhvervede viden og følger god praksis for projektstyring, sikrer god økonomistyring og følger de statslige retningslinier for aflæggelse af projektregnskaber.

Statsrevisorerne vil følge de afsluttende faser af implementeringen af det digitale tinglysningssystem, herunder implementeringen af de resterende dele af systemet og Domstolsstyrelsens effektvurdering af det digitale tinglysningssystem."

Rigsrevisors notat af 12. marts 2013

Notatet handler om den endelige implementering af det digitale tinglysningssystem og om Justitsministeriets og Domstolsstyrelsens aflæggelse af et samlet projektregnskab samt effektvurderinger af det digitale tinglysningssystem.

Rigsrevisionen vil følge udviklingen på følgende område:

  • AMVAB-målingen, som ansvarsmæssigt hører under Erhvervs- og Vækstministeriet, og som forventes gennemført i løbet af 2013.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 7. april 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2009 om det digitale tinglysningsprojekt.

Der er i notatet fulgt op på følgende område:

  • AMVAB-målingen, som ansvarsmæssigt hører under Erhvervs- og Vækstministeriet, og som forventedes gennemført i løbet af 2013.

Rigsrevisionen finder Justitsministeriets initiativer tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik