Beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

17-06-2009

Beretning nr. 14/2008

 Beretningen handler om Finanstilsynets aktiviteter set i lyset af sagen om Roskilde Bank A/S.

Roskilde Bank A/S måtte i juli 2008 foretage væsentlige nedskrivninger og havde som følge heraf et behov for akut tilførsel af likviditet. Nationalbanken gav tilsagn om likviditet til banken, samtidig med at der blev ydet en statslig garanti til dækning af Nationalbankens eventuelle tab. Den statslige garanti blev siden udvidet til at omfatte tab i forbindelse med Nationalbankens overtagelse og afvikling af banken.

I undersøgelsen har Rigsrevisionen vurderet Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S, herunder om Finanstilsynet var opmærksom på problemerne i Roskilde Bank A/S. Rigsrevisionen har i den forbindelse undersøgt grundlaget for Finanstilsynets tilsyn med pengeinstitutterne, herunder Finanstilsynets planlægning og gennemførelse af tilsyn. Desuden indeholder beretningen en vurdering af rammerne for Finanstilsynets virksomhed og indgrebet over for Roskilde Bank A/S.

Beretningen er iværksat efter anmodning fra Statsrevisorerne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 17. juni 2009 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/2008 om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"I starten af juli 2008 henvendte Roskilde Bank A/S sig til Finanstilsynet, da man frygtede, at markante nedskrivninger i forbindelse med halvårsregnskabet kunne føre til et stormløb på banken. Økonomi- og Erhvervsministeriet vurderede, at et stormløb mod Roskilde Bank A/S kunne skabe usikkerhed om refinansiering af alle danske pengeinstitutters lån i udlandet, og Finanstilsynet konstaterede hurtigt, at der ikke var interesserede købere til banken. Regeringen, Nationalbanken og Det Private Beredskab (pengeinstitutternes frivillige ordning) blev herefter enige om likviditetsstøtte til og derefter overtagelse og afvikling af Roskilde Bank A/S.

Finansudvalget og Statsrevisorerne anmodede i september 2008 om denne undersøgelse af Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank A/S. Finansudvalget henvendte sig til Statsrevisorerne efter at have tiltrådt et aktstykke om statsgaranti for Nationalbankens eventuelle tab i forbindelse med ydelse af likviditetsstøtten, som blev anslået til ikke at overstige 15-20 mia. kr.

Undersøgelsen viser, at Finanstilsynet har ført tilsyn med Roskilde Bank A/S i overensstemmelse med tilsynets daværende retningslinjer, og at man var opmærksom på bankens problemer.

Statsrevisorerne finder det særdeles kritisabelt, at Finanstilsynet ikke fastholdt sine skøn over bankens solvensbehov og ikke systematisk fulgte op på bankens opfølgning på tilsynets påbud og risikooplysninger.

Økonomi- og Erhvervsministeriets overvejelser om og tilrettelæggelse og gennemførelse af indgreb over for Roskilde Bank A/S skete ad hoc, under stort tidspres og under iagttagelse af forskellige hensyn. Det drejede sig fx om hensynet til EF-traktatens statsstøtteregler, ønsket om at sikre den finansielle stabilitet og spørgsmålet om aktionærernes og banksektorens egen medvirkning til en løsning.

Ud over de konkrete indgreb over for banken har forløbet imidlertid givet Økonomi- og Erhvervsministeriet anledning til en række fremadrettede tiltag:

 • Oprettelse af Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S.
 • Hjemmel til, at Finanstilsynet kan videregive oplysninger til Folketingets stående udvalg.
 • Finanstilsynet får fremover pligt til at udarbejde og offentliggøre en redegørelse om forløbet, når staten har stillet midler eller en tabsgaranti til rådighed i forbindelse med en finansiel virksomheds konkurs.
 • Større åbenhed ved krav om offentliggørelse med navns nævnelse af bl.a. alle afgørelser truffet i Det Finansielle Virksomhedsråd, af institutternes individuelle solvensbehov og af Finanstilsynets risikooplysninger, hvis de ikke bliver fulgt.

Statsrevisorerne finder, at der kan være mulighed for at overveje yderligere tiltag, når Finanstilsynets undersøgelse af, om den interne og den eksterne revision har udfyldt deres roller på forsvarlig vis, og når Finanstilsynets særlige redegørelse om forløbet omkring Roskilde Bank A/S offentliggøres. Redegørelsen vil foreligge samtidig med denne beretning."

Rigsrevisors notat af 29. oktober 2009

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2008 om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S.

Notatet tager udgangspunkt i en redegørelse fra økonomi- og erhvervsministeren. Det fremgår af redegørelsen, at ministeren har igangsat en række initiativer for at styrke Finanstilsynets kontrol med pengeinstitutterne. Derudover er der igangsat undersøgelser af revisorerne og den tidligere ledelse i Roskilde Bank A/S samt ledelsen i Finanstilsynet.

Rigsrevisor vil fortsat følge op på de områder, hvor ministeriet endnu ikke har taget initiativ, eller hvor det er for tidligt at vurdere resultatet af de iværksatte initiativer. Det drejer sig bl.a. om Finanstilsynets redskaber over for pengeinstitutterne, rammerne for Finanstilsynets virksomhed samt resultaterne af de igangsatte undersøgelser.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 25. november 2009

Beretning nr. 14/2008 om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

Sagen optages i Endelig betænkning 2008 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det positivt, at der med vedtagelsen af lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter er skabt mulighed for, at borgere og virksomheder kan få bedre indsigt i penge- og realkreditinstitutternes solvens og evt. påbud fra Finanstilsynet. Loven indebærer, at Finanstilsynet nu kan kræve, at institutterne offentliggør Finanstilsynets påbud, risikooplysninger, påtaler mv. Loven indebærer også, at Finanstilsynet kan fastsætte regler for penge- og realkreditinstitutternes offentliggørelse af deres solvensbehov.

Statsrevisorerne vil nøje følge initiativerne til at styrke Finanstilsynets kontrol med penge- og realkreditinstitutter samt ministeriets og Finanstilsynets fortsatte opfølgning i forbindelse med afviklingen af Roskilde Bank A/S."

Rigsrevisors notat af 20. august 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2008 om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. Der er i notatet fulgt op på følgende:

Finanstilsynets tilsyn med pengeinstitutter

 • ministeriets initiativer til at styrke Finanstilsynets kontrol med pengeinstitutter
 • anvendelsen af data fra den kvartalsvise overvågning af pengeinstitutter.

Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank A/S

 • Finanstilsynets muligheder for at anvende andre redskaber over for pengeinstitutter, der ikke følger Finanstilsynets påbud
 • initiativer til at forbedre Finanstilsynets afrapportering til pengeinstitutterne
 • arbejdet med at forbedre modellen til fastsættelse af værdien af fast ejendom
 • resultatet af Finanstilsynets interne undersøgelse af, om den interne og eksterne revision har udfyldt deres roller på forsvarlig vis
 • resultatet af de retslige tiltag over for den tidligere ledelse og revisorer i Roskilde Bank A/S samt Finanstilsynets eventuelle politianmeldelser
 • resultatet af ministeriets undersøgelse af, om der kan placeres et tjenstligt ansvar hos ledelsen i Finanstilsynet.

Indgrebene over for Roskilde Bank A/S

 • afviklingen af Roskilde Bank.

Rammerne for Finanstilsynets virksomhed

 • Finanstilsynets mulighed for at tiltrække og fastholde bl.a. kreditspecialister.

Det er Rigsrevisionens opfattelse, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 29. august 2012

Beretning nr. 14/2008 om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

Sagen optages i Endelig betænkning 2011 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne afslutter denne sag om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S, idet vi konstaterer, at Finanstilsynets tilsyn er styrket på en række områder.

Finanstilsynet har således styrket den løbende overvågning af pengeinstitutterne og opfølgningen på de påbud, som tilsynet giver. Endelig er der sikret større gennemsigtighed gennem offentliggørelse af påbud mv., så borgere og virksomheder kan få bedre indsigt i penge- og realkreditinstitutternes solvens og evt. påbud fra Finanstilsynet."

Beretningshistorik