Beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig

18-02-2009

Beretning nr. 6/2008

Beretningen handler om, hvordan Undervisningsministeriet, herunder Seksmandsudvalget, forvalter det tilskud, som den danske stat hvert år giver til kulturelle anliggender i Sydslesvig.

Beretningen præsenterer resultaterne af Rigsrevisionens undersøgelse. Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen, som startede i april 2008.

Rigsrevisionen har i undersøgelsen haft fokus på, at Undervisningsministeriet skal forvalte tilskuddet, så det er klart, hvad tilskuddet gives til, og om tilskuddet har effekt. Derfor har Rigsrevisionen set på 3 forhold ved Undervisningsministeriets forvaltning. For det første, hvilke overordnede rammer der er for tilskuddet, for det andet, hvordan tilskuddet bliver administreret, og for det tredje, hvordan der følges op på, hvad tilskuddet er anvendt til.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 18. februar 2009 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 6/2008 om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Danmark har siden folkeafstemningen om grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland efter 1. verdenskrig givet tilskud til det danske mindretals foreninger i Sydslesvig.

I 2009 beløber tilskuddet sig samlet til over 500 mio. kr., og denne beretning handler om den andel heraf - 431,5 mio. kr. - som administreres af Undervisningsministeriet. Tilskuddet gives til pædagogisk og kulturel virksomhed i Sydslesvig. Den praktiske forvaltning af tilskuddet er delt mellem ministeriet og "Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig" (Seksmandsudvalget), som er udpeget af partier med minimum 10 mandater i Folketinget. Udvalget fordeler og administrerer tilskuddet, mens ministeriet varetager sekretariatsbehandling og godkender tilskudsmodtagernes regnskaber.

Statsrevisorerne kritiserer Undervisningsministeriets administration af tilskuddet til pædagogisk og kulturel virksomhed i Sydslesvig.

Statsrevisorerne skal bl.a. pege på, at

  • en så omfattende tilskudsordning bør have hjemmel i lov
  • formålet med tilskuddet, kravene til ansøgningerne og kriterierne for tildelingen bør konkretiseres
  • ansøgninger om tilskud bør indeholde konkrete oplysninger om aktiviteter, mål og resultater og bør behandles efter fastlagte procedurer
  • ministeriet bør følge op på mangler ved regnskaberne og evt. kritiske forhold
  • ministeriet lejlighedsvis bør evaluere tilskudsordningen.

Statsrevisorerne forventer, at tilskuddet fremover administreres i overensstemmelse med god statslig tilskudsforvaltning."

Rigsrevisors notat af 3. april 2009

Notatet er rigsrevisors orientering til Statsrevisorerne om beretning nr. 6/2008 om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig. Notatet tager udgangspunkt i undervisningsministerens redegørelse til Statsrevisorerne, hvor ministeren overordnet præsenterer fremtidige principper for forvaltningen af tilskuddet.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 30. november 2010

I dette notat følger Rigsrevisionen op på beretning nr. 6/2008 om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig.

Der er i notatet fulgt op på Undervisningsministeriets arbejde med at etablere en tidssvarende tilskudsordning.

Med notatet betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 15. december 2010

Beretning nr. 6/2008 om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig

Sagen optages i Endelig betænkning 2009 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at beretningen har givet ministeren anledning til at fremsætte ny lovgivning på området. Den nye Sydslesvig­lov, som Folketinget vedtog i april 2010, præciserer formålet med tilskuddet til Sydslesvig, og hvordan tilskuddet skal forvaltes og følges op. Hermed er der skabt klarere rammer for forvaltningen af tilskud til Sydslesvig og for samarbejdet mellem Folketingets Sydslesvigudvalg og Undervisningsministeriet."

Beretningshistorik