Beretning om mål- og resultatstyring i staten med fokus på effekt

16-12-2009

Beretning nr. 3/2009

Beretningen vedrører styringsrelationen mellem departement og de underliggende institutioner, og fokus er primært rettet mod anvendelsen af resultatkontrakter som styringsredskab. Gennem de senere år er der kommet en stadig stigende opmærksomhed på, at styringen af de statslige institutioner bør tage udgangspunkt i institutionernes overordnede formål og samfundsmæssige effekt. Rigsrevisionen ønsker med beretningen at fremme denne udvikling.

Rigsrevisionen har undersøgt, om departementerne og institutionerne har opstillet resultatkontrakter, der indeholder mål om effekt, og om departementerne har anvendt resultatkontrakterne i styringen af de underliggende institutioner. Endelig har Rigsrevisionen undersøgt, om institutionerne har implementeret resultatkontrakterne i den interne styring.

På baggrund af undersøgelsen har Rigsrevisionen opstillet en række anbefalinger, der kan understøtte departementernes og institutionernes videre arbejde med mål- og resultatstyring.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. december 2009 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 3/2009 om mål- og resultatstyring i staten med fokus på effekt

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Mål- og resultatstyring, herunder resultatkontrakter, har været det bærende styringsprincip i staten siden 1990'erne. Rigsrevisionens undersøgelse er en af de første systematiske undersøgelser af, hvordan departementer og statslige institutioner har arbejdet med mål- og resultatstyring med fokus på effekt.

Statsrevisorerne konstaterer

  • at resultatkontrakter anvendes stort set alle steder i staten
  • at resultatkontrakter er nyttige styringsredskaber, fordi de tydeliggør, hvilke mål og resultatkrav de statslige institutioner skal arbejde efter
  • at der i resultatkontrakterne typisk er opstillet forskellige typer af mål om fx produktivitet, kvalitet eller effekt
  • at en mindre del af målene i de undersøgte 40 resultatkontrakter – ca. 18 % – har fokus på effekt. Dette skyldes dels en række metodiske barrierer, dels at det ikke giver mening at opstille effektmål for alle typer statslige institutioner
  • at det typisk er institutionerne, som – qua deres detailkendskab til egne processer og aktiviteter – foreslår de mål og resultatkrav, der ligger til grund for forhandlingerne mellem departement og institution om resultatkontrakten
  • at Rigsrevisionen har givet en række anbefalinger, som ministerierne kan lade sig inspirere af i deres videre arbejde med mål- og resultatstyring."

Rigsrevisors notat af 6. april 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2009 om mål- og resultatstyring i staten med fokus på effekt.

Notatet er baseret på en redegørelse fra finansministeren og handler om de initiativer, som Finansministeriet har iværksat som følge af beretningen.

I beretningen opstillede Rigsrevisionen en række anbefalinger, der kunne understøtte departementernes og de statslige institutioners videre arbejde med mål- og resultatstyring. Finansministeren har anført, at Rigsrevisionen har givet en række nyttige anbefalinger, som ministerierne kan lade sig inspirere af i deres videre arbejde med mål- og resultatstyring. Anbefalingerne vil indgå i Finansministeriets videre arbejde på området.

Rigsrevisionen betragter hermed sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik