Beretning om brugen af særlige rådgivere

16-12-2009

Beretning nr. 2/2009

Siden 1990'erne har der været fokus på ministrenes brug af særlige rådgivere. Interessen har bl.a. været rettet mod rådgivernes forhold til ministrenes parti og partiorganisation, deres aflønningsforhold samt forskellene i kravene til embedsmænd generelt og til de særlige rådgivere. I forbindelse med folketingsvalget i 2007 var der bl.a. kritik af, at de særlige rådgivere førte valgkamp for ministeren og ministerens parti, samtidig med at de fik løn fra ministeriet.

Det overordnede formål med undersøgelsen - der blev igangsat efter anmodning fra Statsrevisorerne - har været at undersøge, hvordan ordningen med de særlige rådgivere fungerer. Undersøgelsen har omfattet en vurdering af, hvordan og i hvilket omfang regeringen har fulgt op på 2 betænkninger (nr. 1354 fra 1998 og nr. 1443 fra 2004) og redegørelse (R 2 fra 2001) til Folketinget, og om ministeriernes brug af de særlige rådgivere har fulgt anbefalinger og retningslinjer fra betænkning nr. 1443 fra 2004 og regeringens initiativer på området. Desuden har undersøgelsen omfattet en gennemgang af, hvilken information Folketinget har modtaget om de særlige rådgivere.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. december 2009 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 2/2009 om brugen af særlige rådgivere

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Særlige rådgivere – ofte kaldet spindoktorer – er i dag ansat på en særlig kontrakt, som betyder, at deres ansættelse er knyttet til ministerens funktionsperiode. De ansættes i en stabsfunktion for ministeren og har ikke beføjelser til at give instruktion til det almindelige embedsværk.

Sondringen mellem særlige rådgivere og almindelige embedsmænd knytter sig til an­sættelsesformen. Der var pr. 1. oktober 2009 ansat 17 særlige rådgivere, hvis årsløn i gennemsnit udgjorde ca. 960.000 kr.

De enkelte ministerier administrerede i perioden 1998-2001 hver især brugen af sær­lige rådgivere. I 2001 anvendtes den første standardkontrakt ved ansættelse af særlige rådgivere. I 2003 nedsatte Folketinget et sagkyndigt udvalg, hvis betænkning nr. 1443 fra 2004 resulterede i statsministerens sammenfatning af udvalgets anbefalinger, der efterfølgende blev udsendt i cirkulæreskrivelser til departementscheferne.

Statsrevisorerne finder det positivt

  • at regeringens initiativer følger anbefalingerne i betænkning nr. 1443 – herunder bl.a. anvendelse af en standardkontrakt ved ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere, som fritstilles ved udskrivning af folketingsvalg
  • at ministerierne følger regeringens retningslinjer for ansættelse og anvendelse af særlige rådgivere
  • at der på denne baggrund er skabt den af Folketinget efterlyste større åbenhed om de særlige rådgiveres ansættelsesvilkår
  • at enkelte uklarheder vil blive afklaret i en ny vejledning og standardkontrakt primo 2010."

Rigsrevisors notat af 12. april 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2009 om brugen af særlige rådgivere.

Notatet er baseret på redegørelser fra statsministeren og finansministeren og handler om de initiativer, som Finansministeriet har iværksat som følge af beretningen.

Finansministeriet anfører, at der er udarbejdet en ny vejledning og en ny standardkontrakt til brug for særlige rådgivere. Vejledningen præciserer gældende retstilstand og særligt de punkter i standardkontrakten, hvor der i praksis er opstået uklarheder, herunder i forhold til personalegoder, minimalerstatning og modregning. Endelig omtaler finansministeren, at Finansministeriet og Justitsministeriet igen løbende afholder kurser for nytiltrådte særlige rådgivere.

Rigsrevisionen betragter hermed sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik