Beretning om forsvarets EH-101 helikoptere

17-09-2008

Beretning nr. 17/2007

Beretningen handler om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af 14 EH-101 helikoptere. Baggrunden for beretningen er en anmodning fra Statsrevisorerne på baggrund af et notat fra rigsrevisor om samme emne fra maj 2008, hvori Rigsrevisionen redegjorde for flere væsentlige forhold for anskaffelsen og ibrugtagningen samt problemerne bag EH-101 helikopternes manglende operative rådighed.

Rigsrevisionen har undersøgt, om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af EH-101 helikopterne har været tilfredsstillende, samt om Forsvarsministeriet har orienteret Folketinget om anskaffelsen og ibrugtagningen af EH-101 helikopterne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 17. september 2008 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 17/2007 om forsvarets EH-101 helikoptere

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Efter indstilling fra forsvaret valgte den udvidede forligskreds i efteråret 2001 at anskaffe 14 EH-101 helikoptere til løsning af henholdsvis troppetransportopgaver og eftersøgnings- og redningsopgaver.

EH-101 blev valgt, fordi forsvaret fandt, at den bedst opfyldte de operative kriterier, som opgaveløsningerne indebar - fx løfteevne og rækkevidde. Men udvælgelsesprocessen var præget af mangel på dokumentation, ligesom eventuelle risici ved helikopternes drift og levetidsomkostninger ikke blev vurderet.

Valget af helikoptertype og den økonomiske ramme for anskaffelserne blev offentliggjort, før forhandlingerne af kontrakten med leverandøren var afsluttet. Dette svækkede forsvarets forhandlingsposition med det resultat, at man aldrig fik et ubetinget tilsagn fra leverandøren om en bestemt operativ rådighed. En helikopters operative rådighed opgøres som den tid, den er flyveklar eller flyver.

Disse forhold viste sig senere at have alvorlige konsekvenser, da de indgåede kontrakter ikke i nødvendigt omfang tog højde for, at helikopterne var behæftede med væsentlige fejl. Den operative rådighed har derfor ligget langt fra de forventede 80 %. Kontrakten med leverandøren indeholdt ikke en garanti om at levere en operativ rådighed eller et bestemt antal årlige flyvetimer pr. helikopter - til trods for, at dette var bestemmende for antallet af helikoptere, der skulle anskaffes, og for forsvarets forventninger til driftsomkostningerne. Da helikopterne krævede mere og hyppigere vedligeholdelse end forventet, blev også reservedelslagre og vedligeholdelsesorganisation underdimensionerede. Samlet set betyder det, at flyvetimeprisen har været op mod det dobbelte af det forventede.

Status er, at EH-101 helikopterne med den nuværende operative rådighed ikke i øjeblikket kan varetage de forventede eftersøgnings- og redningsopgaver. Løsningen af troppetransportopgaven er indtil videre udskudt, idet de 6 helikoptere til denne opgave er overdraget til det britiske forsvar. Denne overdragelse var der fuld enighed om i forligskredsen.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt forsvarets uprofessionelle håndtering af forhandlingerne om og indgåelse af kontrakten med leverandøren.

Beretningen konkluderer, at Forsvarsministeriet løbende har orienteret Folketinget om udviklingen, og at Forsvarskommandoen siden midten af 2007 har arbejdet intensivt med at afklare omfanget og konsekvenserne af problemerne med EH-101 og har taget en række initiativer, bl.a. i samarbejde med leverandøren. Statsrevisorerne finder det positivt, at der er taget initiativer til at professionalisere kontraktfunktionen."

Rigsrevisors notat af 18. december 2008

I notatet omtaler Rigsrevisionen redegørelsen fra forsvarsministeren vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 17/2007 om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af EH-101 helikopterne.

Forsvarsministeren anfører i sin redegørelse, at ministeren generelt set kan tilslutte sig beretningens konklusioner og anbefalinger, samt at forsvaret har iværksat initiativer til at imødegå en række af de kritikpunkter, som er rejst i beretningen.

Rigsrevisionen vil følge udviklingen i forsvarets arbejde med følgende forhold:

  • de juridiske tiltag over for leverandøren vedrørende kontraktens garantier mv.
  • EH-101 helikopternes operative rådighed
  • arbejdet med at løse bl.a. troppetransportopgaven med EH-101 helikopterne
  • vurdering af driftsomkostningernes størrelse for EH-101 helikopterne.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 28. januar 2009

Beretning nr. 17/2007 om forsvarets EH-101-helikoptere

Sagen optages i Endelig betænkning 2007 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at forsvarsministeren på baggrund af forløbet omkring forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af EH-101 helikopterne har iværksat en række initiativer for at forbedre procedurerne for anskaffelse af materiel fremover. Der vil blive fulgt op på forsvarets nye procedurer for større materielanskaffelser i en ny beretning, som forventes afgivet i 2009.

Statsrevisorerne vil fortsat følge op på, hvordan det går med EH-101 helikopternes operative rådighed, helikopternes varetagelse af troppetransportopgaven, helikopternes driftsomkostninger samt de juridiske tiltag over for leverandøren."

Rigsrevisors notat af 5. april 2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2007 om forsvarets EH-101 helikoptere. Der er i notatet fulgt op på 4 områder:

  • resultatet af de juridiske tiltag over for leverandøren vedrørende kontraktens garantier mv., som forsvaret var ved at gennemføre sammen med Kammeradvokaten
  • EH-101 helikopternes operative rådighed
  • forsvarets arbejde med at løse troppetransportopgaven med EH-101 helikopterne
  • vurderingen af driftsomkostningernes størrelse for EH-101 helikopterne.

Rigsrevisionen finder forsvarets tiltag vedrørende områderne om de juridiske tiltag over for leverandøren og EH-101 helikopternes operative rådighed tilfredsstillende og afslutter hermed opfølgningen vedrørende disse punkter. Rigsrevisionen vil fortsat følge de øvrige områder i et kommende notat.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 13. april 2011

Beretning nr. 17/2007 om forsvarets EH-101 helikoptere

Sagen optages i Endelig betænkning 2010 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Forsvarsministeren meddelte i sin redegørelse af 24. november 2008, at der forventeligt ville komme en stigning i driftsomkostningerne ved EH-101 helikopterne i forhold til det forventede niveau ved anskaffelsen, at driftsomkostningerne ville blive afklaret, og at man om nødvendigt ville orientere bevillingsmyndighederne.

Statsrevisorerne finder det derfor særdeles utilfredsstilende, at forsvaret endnu ikke har fastlagt, hvilke omkostninger der skal indgå i beregningen af de totale driftsomkostninger ved brugen af EH-101 helikopterne.

Statsrevisorerne vil fortsat følge op på, hvordan det går med EH-101 helikopternes operative rådighed, helikopternes varetagelse af troppetransportopgaven og helikopternes driftsomkostninger."

Beretningssagen er afsluttet og fulgt op i beretningen om forsvarets EH-101 helikoptere (II).

Beretningshistorik