Beretning om forsvarets EH-101 helikoptere (II)

10-10-2012

Beretning nr. 1/2012

Beretningen handler om forsvarets EH-101 helikoptere.

Beretningen er en opfølgning på beretning nr. 17/2007 om forsvarets EH-101 helikoptere. Formålet med beretningen er at følge op på 3 udestående punkter fra den første beretning og give en samlet status på forsvarets brug af EH-101 helikopterne og økonomien bag. De 3 punkter vedrører EH-101 helikopternes operative rådighed, EH-101 helikopternes varetagelse af troppetransportopgaven og EH-101 helikopternes driftsomkostninger.

Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at svare på følgende spørgsmål:

  • Kan EH-101 helikopterne nu varetage de opgaver, som de blev anskaffet til?
  • Kan forsvaret nu opgøre de samlede driftsomkostninger for EH-101 helikopterne?

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på eget initiativ.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 10. oktober 2012 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 1/2012 om forsvarets EH-101 helikoptere (II)

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"I den tidligere beretning nr. 17/2007 om forsvarets EH-101 helikoptere kritiserede Statsrevisorerne skarpt forsvarets uprofessionelle håndtering af forhandlingerne om og indgåelse af kontrakten med leverandøren. Denne beretning følger op på, om helikopterne varetager de opgaver, som de blev anskaffet til, og hvad driften koster.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at EH-101 helikopterne stadig ikke kan varetage alle de opgaver, som var forudsat ved beslutningen om anskaffelsen i 2001.

Helikopterne løser eftersøgnings- og redningsopgaverne, men løser stadig ikke troppetransportopgaven i internationale operationer. Troppetransportopgaven er udskudt først til 2012 og dernæst til 2014. Samtidig har forsvaret nedjusteret antallet af helikoptere, der skal løse troppetransportopgaver, fra 4 til 2.

Den utilstrækkelige opgaveløsning skyldes flere forhold:

  • EH-101 helikopterne har siden 2010 kun haft en operativ rådighed på 53-55 %, hvilket er utilstrækkeligt i forhold til forsvarets mål om 65 %, når også troppetransportopgaven skal løses. Det operative mål var oprindeligt på 80 %.
  • Helikopterne har meget høje fejlrater. I 2011-2012 kunne en EH-101 helikopter i gennemsnit kun flyve ca. 2 timer og 50 minutter, før den meldte fejl. Dette er langt fra den forventede flyvetid på gennemsnitligt 5 timer mellem fejl.
  • Forsvaret har store problemer med vedligeholdelse af helikopterne på grund af lange leveringstider på reservedele. Manglen på reservedele har nødvendiggjort flytning af materiale mellem helikopterne i et omfang, som er uacceptabelt højt.
  • Leverandørafhængigheden er stor, idet leverandøren har monopol på komponenter og reservedele.
  • Forsvaret starter først omskolingen af besætningerne til troppetransport den 1. februar 2013.

Statsrevisorerne konstaterer, at forsvaret nu kan opgøre driftsomkostningerne og de forventede levetidsomkostninger for EH-101 helikopterne, men kritiserer at det ikke er sket tidligere.

Statsrevisorerne finder det relevant, at Forsvarsministeriet orienterer de bevilgende myndigheder om, at driftsomkostningerne ved helikopterne er næsten 3 gange højere end forventet ved anskaffelsen.

Statsrevisorerne finder det stærkt kritisabelt, at Forsvarsministeriet i et antal sammenhænge i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse har været mindre samarbejdsvillige (jf. pkt. 15 i beretningen). Statsrevisorerne finder anledning til at understrege, at ministerierne er forpligtede til at bidrage til revisionsprocessen og uden forsinkelse stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for Rigsrevisionen."

Rigsrevisors notat af 18. januar 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2012 om forsvarets EH-101 helikoptere (II).

Notater er baseret på en redegørelse fra forsvarsministeren og handler om de initiativer, som ministeriet vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • forsvarets klargøring af EH-101 helikopterne til varetagelsen af troppetransportopgaven i 2014, herunder forsvarets opgave med at sikre tilstrækkelige flyvetimer til omskoling/genomskoling af besætninger til troppetransportopgaven
  • udviklingen i forsvarets omkostninger forbundet med EH-101 helikopterne.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 25. november 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2012 om Forsvarets EH-101 helikoptere (II).

Der er i notatet fulgt op på Forsvarets arbejde med at indsætte EH-101 helikopterne til troppetransport i internationale operationer og Forsvarets opgørelse af helikopternes driftsomkostninger.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 17. december 2014

Beretning nr. 1/2012 om Forsvarets EH-101-helikoptere (II)

Sagen optages i Endelig betænkning 2013 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at det er 13 år siden, at Folketinget gav Forsvaret hjemmel til at anskaffe 14 nye EH-101 helikoptere, heraf 6 til troppetransport. De sidste EH-101 helikoptere blev leveret til Forsvaret primo 2007. 

Helikopterne skulle anvendes dels til eftersøgnings- og redningsopgaver i Danmark, dels til transportopgaver, herunder troppetransport i internationale operationer. 

Statsrevisorerne finder, at det har taget utilfredsstillende lang tid, inden helikopterne har kunnet løse troppetransportopgaven i internationale operationer. Først i juli 2014 blev 3 helikoptere indsat på mission i Afghanistan.

Statsrevisorerne afslutter ikke denne sag, idet man afventer resultatet af Forsvarets Flyvehavarikommissions igangværende undersøgelse af havariet af en af helikopterne i Afghanistan."

Statsrevisorerne, den 17. december 2014

Rigsrevisionens notat af 19. oktober 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2012 om Forsvarets EH-101 helikoptere (II).

I sommeren 2014 blev der indsat 3 EH-101 helikoptere til troppetransport i Afghanistan, hvoraf den ene havarerede senere samme år. Der er i notatet fulgt op på havariet og Forsvarsministeriets initiativer i forbindelse hermed.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik