Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007

24-11-2008

Beretning nr. 19/2007

Den årlige beretning om revisionen af statsregnskabet indeholder Rigsrevisionens erklæring om statsregnskabet for 2007.

Det er Rigsrevisionens vurdering, at statsregnskabet for 2007 samlet set er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Det er videre Rigsrevisionens vurdering, at der samlet set er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at dispositionerne om­fattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Rigsrevisionen har taget forbehold vedrørende regnskaberne for Forsvarskommandoen og Banedanmark. Forbeholdene vedrører usikkerhed om indregnede aktiver for i alt 65,3 mia. kr. samt en række afledte poster. Revisionen har for enkelte andre virksomheders vedkommende afdækket svagheder ved regnskabsforvaltningen samt fejl i regnskaberne, hvilket har haft indflydelse på vurderingen af de enkelte virksomheders regnskabsforvaltning og regnskaber. De anførte forbehold, der omhandler usikkerheder, samt de anførte fejl og svagheder giver ikke Rigsrevisionen anledning til at tage forbehold for det samlede statsregnskab.

Hvert af de 19 ministerområder er særskilt behandlet. Behandlingen omfatter bl.a. Rigsrevisionens vurdering af ministerområdet samt omtale af udvalgte sager. Sagerne omfatter både eksempler på god regnskabsforvaltning og det modsatte. Rigsrevisionens særskilte erklæring om revisionen af EU-midler i Danmark følger umiddelbart efter gennemgangen af de 19 ministerområder.

I beretningen behandles tillige 4 mere tværgående emner. Det drejer sig om projekttilskud fra EU til statslige virksomheder, virksomhedernes administration af likviditetsordningen, styring og administration af lønforhold ved erhvervsskolerne samt 6 kommuners administration af førtidspensionsområdet.

Beretningen afsluttes med en gennemgang af statsregnskabets hovedtal samt baggrundsoplysninger om revisionen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 24. november 2008 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 19/2007 om revisionen af statsregnskabet for 2007

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at statsregnskabet for 2007 er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Regnskaberne er samlet set aflagt i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter. Rigsrevisionen har dog taget forbehold vedrørende regnskaberne for Forsvarskommandoen og Banedanmark.

Hovedparten af de udførte revisioner (89 %) fik bedømmelsen "meget tilfredsstillende" eller "tilfredsstillende". Statsrevisorerne skal således pege på, at der blandt statens virksomheder er eksempler på velfungerende og meget tilfredsstillende regnskabsforvaltning, jf. beretningens pkt. 25. Revisionen har dog også afdækket en række svagheder i regnskabsforvaltningen og fejl i regnskaberne, bl.a. utilstrækkelige regnskabsmæssige afstemninger og kontroller vedrørende status, jf. pkt. 27.

Statsrevisorerne konstaterer, at nogle af disse fejl er opstået i forbindelse med den fortsatte implementering af omkostningsreformen. Statens virksomheder har løst en væsentlig og udfordrende opgave med at indføre de nye omkostningsbaserede bevillinger i 2007, ny likviditetsordning og ændret regnskabsmæssig behandling i status.

Statsrevisorerne kritiserer på Finansministeriets område

 • at det for 4. år i træk må konstateres, at Økonomistyrelsens dokumentation i sager om tjenestemandspensioner er mangelfuld.

Statsrevisorerne kritiserer på Skatteministeriets område

 • at SKAT har fastsat og opgjort opfyldelsen af målet for restanceinddrivelsen på et usikkert grundlag. SKAT har således opgjort en bedre målopfyldelse end den faktiske, hvilket bl.a. har udløst en for høj resultatløn til chefer i SKAT.

Statsrevisorerne kritiserer på Justitsministeriets område

 • at Rigspolitiet har fejlregistreret vægtafgift og afskrevet 914,9 mio. kr. på et ufuldstændigt grundlag, hvilket har medført fejl i statsregnskabet. Staten har dog ikke lidt et økonomisk tab.

Statsrevisorerne bemærker på Forsvarsministeriets område

 • at Forsvarsministeriets samlede driftsregnskab er rigtigt, men at der er taget forbehold for rigtigheden af en række statusposter vedrørende Forsvarskommandoen
 • at regnskabsforvaltningen – trods forbedringer – for 3. år i træk ikke er helt tilfredsstillende i Forsvarskommandoen
 • at regnskabsforvaltningen ikke er helt tilfredsstillende i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste og Forsvarets Materieltjeneste
 • at statens endelige tab ved forsvarets anskaffelse, drift og afvikling af det ubemandede overvågningsfly Tårnfalken netto kan opgøres til 321,9 mio. kr. Statsrevisorerne finder det ikke helt tilfredsstillende, at forsvaret ikke har været i stand til at fremskaffe al grunddokumentation for de udgifter, som er registreret i regnskabet.

Statsrevisorerne kritiserer på Beskæftigelsesministeriets område

 • at Arbejdsskadestyrelsens regnskab ikke var rigtigt, og at styrelsen ikke overholdt bevillingerne på grund af ukorrekt opgørelse af gebyrindtægterne
 • at Arbejdsmarkedsstyrelsen har overskredet bevillingen vedrørende voksenlærlingeordningen, som er en del af beskæftigelsesindsatsen i de statslige jobcentre. Bevillingen blev ved aktstykke forhøjet med 40 mio. kr. så sent som i november 2007. På trods af merbevillingen blev bevillingen overskredet med 41,3 mio. kr.

Statsrevisorerne kritiserer på Undervisningsministeriets område

 • at der var fejl i regnskabet for Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner
 • at det ikke kan afgøres, hvorvidt status er rigtig i regnskabet for CIRIUS på grund af manglende afstemninger og kontroller af relevante konti i regnskabet.

Statsrevisorerne kritiserer på Transport- og Energiministeriets område

 • at Vejdirektoratets årsrapport for 2. år i træk ikke var helt tilfredsstillende
 • at Naviairs regnskab ikke var rigtigt på grund af utilstrækkelige afstemninger og kontroller og ukorrekte afskrivninger
 • at Naviair i strid med rigsrevisorloven og uden materiel og bevillingsmæssig hjemmel havde hyret et privat revisionsfirma til at revidere Naviairs regnskab.

Statsrevisorerne bemærker, at Transport- og Energiministeriets samlede regnskab er rigtigt, men at der er taget forbehold for Banedanmarks balance vedrørende infrastrukturaktiver.

Revisionen af EU-midler i Danmark

Statsrevisorerne konstaterer endvidere, at regnskaberne for EU-områderne for 2007 er udarbejdet i overensstemmelse med de statslige regnskabsregler, jf. beretningens kap. IV. Rigsrevisionen erklærer således, at de danske regnskaber viser et retvisende billede af tilskud, afgifter og bidrag fra EU-områderne i 2007. Rigsrevisionen vurderer også, at de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne på EU-området, som helhed er lovlige og formelt rigtige.

Rigsrevisionen vurderer dog, at afregningen af told og landbrugsafgifter mv. ikke er retvisende, idet afregningen indeholder væsentlige fejl.

Statsrevisorerne bemærker hertil, at SKAT bør gøre en målrettet indsats for at nedbringe antallet af fejl og ufærdige angivelser.

Udvalgte emner

I beretningens kap. V gennemgås 4 udvalgte emner. Hertil skal Statsrevisorerne bemærke:

Projekttilskud fra EU til statslige virksomheder

 • at virksomhederne generelt ikke håndterer regnskaberne for EU-tilskud korrekt, idet Rigsrevisionens gennemgang viste en fejlprocent på 78 %. Virksomhederne anbefales at søge rådgivning hos Forsknings- og Innovationsstyrelsens EuroCenter
 • at Europa-Kommissionen har forenklet reglerne for 7. rammeprogram, hvilket indebærer lavere transaktions- og administrationsomkostninger hos de statslige virksomheder, som søger EU-tilskud.

Virksomhedernes administration af likviditetsordningen

 • at 20 % af virksomhederne ikke overholdt kravene til administration af likviditetsordningen
 • at hovedparten af virksomhederne ikke bogførte årets resultatdisponering/bevillingsafregning korrekt
 • at det er omstændeligt at kontrollere virksomhedernes overholdelse af lånerammen
 • at regelsættet ikke er tilstrækkeligt klart

hvilket Statsrevisorerne samlet set finder utilfredsstillende.

Styring og administration af lønforhold ved erhvervsskolerne

 • at der siden Statsrevisorernes tidligere beretninger nr. 11/92 og nr. 13/97 er sket forbedringer af styringen og administrationen af løn- og ansættelsesforhold ved erhvervsskolerne
 • at Undervisningsministeriet foretager det fornødne tilsyn med erhvervsskolerne på løn- og ansættelsesområdet.

6 kommuners administration af førtidspensionsområdet

 • at kommunernes administration på området har gennemgået en udvikling, så intentionerne i førtidspensionsreformen fra 2003 generelt efterleves, skønt det forventede fald i antallet af førtidspensionstilkendegivelser er udeblevet
 • at der er behov for, at Velfærdsministeriet mere tydeligt kommunikerer muligheden for at tilkende førtidspension med krav om efterfølgende revurdering."

Rigsrevisors notat af 11. marts 2009

Notatet afgives i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4, og følger op på beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 (beretning nr. 19/2007), som Statsrevisorerne behandlede i november 2008. Beretningen indeholder Rigsrevisionens erklæring om fuldstændigheden af statsregnskabet samt de væsentligste resultater af revisionen vedrørende finansåret 2007 for alle ministerområder. Ministerierne har afgivet redegørelser til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 2. Rigsrevisor vurderer, at de afgivne ministerredegørelser er fyldestgørende og tilfredsstillende, og vil fortsat følge en række sager omtalt i notatet.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 25. marts 2009

Beretning nr. 19/2007 om revisionen af statsregnskabet for 2007

Sagen optages i Endelig betænkning 2007 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne har i dag fulgt op på udviklingen i 5 beretninger om Revisionen af statsregnskabet - nemlig vedrørende statsregnskaberne for årene 2002, 2004, 2005, 2006 og 2007.

Statsrevisorerne har på baggrund af gennemgangen fundet anledning til at gøre opmærksom på, at der på mange ministerområder findes institutioner, hvis regnskabsaflæggelse ikke er i orden - og at det i mange tilfælde tager alt for lang tid, før tingene er bragt i orden.

Statsrevisorerne henstiller derfor generelt, at ministrene sørger for fokus på disse områder - som Rigsrevisionen år for år kritiserer - med henblik på, at regnskabsaflæggelsen snarest forbedres og bringes i orden."

Rigsrevisors notat af 9. marts 2010

Notaterne afgives til Statsrevisorerne med henblik på afgivelse af Endelig betænkning over statsregnskabet for 2008. I notaterne angives status for enkeltsager omtalt i beretningerne om revisionen af statsregnskabet for henholdsvis 2004, 2006 og 2007. Der gøres rede for, om Rigsrevisionen anser sagen for afsluttet, om sagen fortsat følges af Rigsrevisionen, eller om sagens status fremgår af beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008.

I notaterne omtales:

 • Energitilsynets arbejde med gennemgangen af fjernvarmeværkernes fejlbehæftede budgetter og regnskaber
 • it-sikkerheden ved sundhed.dk
 • Finansministeriets endelige afklaring af spørgsmålet om indregning af skatterestancer og -bøder i opgørelsen af nettoformuen i amterne mfl.
 • spørgsmålet om hjemmel til Patent- og Varemærkestyrelsens opkrævning af gebyrer, som giver overdækning i forhold til medgåede omkostninger
 • udviklingen i sagen om Rigspolitiets administration og regnskabsmæssige registrering af vægtafgift
 • udviklingen i sagen om styrkelse af regnskabsforvaltningen i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
 • Arbejdsskadestyrelsens gebyrindtægter og Rigsrevisionens vurdering af den praktiske udmøntning af de særlige bevillingsregler for opgørelse af indtægterne og betydningen heraf for Arbejdsskadestyrelsens regnskabsaflæggelse
 • Undervisningsministeriets departements implementering af Rigsrevisionens anbefaling til ændringer i tilskudssystemet CØSA og den videre håndtering af problemet med mangelfuld dokumentation
 • regnskabsforvaltningen og rettelse af fejl i regnskabet for 2007 for Lokaleforsyningen til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner
 • arbejdet i Europanævnets sekretariat med at rette fejlene i nævnets bogføring for tidligere år
 • udviklingen i arbejdet med at opstille ensartede regnskabsprincipper for statslig infrastruktur
 • Velfærdsministeriets kommunikation af muligheden for at tilkende førtidspension med krav om efterfølgende revurdering

samt sætterigsrevisor Jørgen Mohrs opfølgning i sagen om etableringen af klare retningslinjer for fastsættelse og opgørelse af SKATs måltal vedrørende restancer.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 4. marts 2011

I notaterne giver rigsrevisor en status for en række enkeltsager, som han har lovet at følge. Sagerne blev første gang omtalt i beretningerne om revisionen af statsregnskabet for henholdsvis 2004, 2007 og 2008.

I notaterne omtales:

 • Energitilsynets arbejde med gennemgangen af fjernvarmeværkernes fejlbehæftede budgetter og regnskaber
 • Finansministeriets endelige afklaring af spørgsmålet om indregning af skatterestancer og -bøder i opgørelsen af nettoformuen i amterne mfl.
 • spørgsmålet om hjemmel til Patent- og Varemærkestyrelsens opkrævning af gebyrer, som giver overdækning i forhold til medgåede omkostninger
 • Undervisningsministeriets departements implementering af Rigsrevisionens anbefaling til ændringer i tilskudssystemet CØSA og den videre håndtering af problemet med mangelfuld dokumentation
 • udviklingen i sagen om udbetaling af refusion til Københavns Kommune vedrørende lærerpensioner
 • udviklingen i SKATs koncept for risikostyring
 • effekterne af Rigspolitiets initiativer, der skal sikre korrekt regnskabsaflæggelse
 • Beskæftigelsesministeriets samarbejde med SKAT om opfølgning på udgiftsudviklingen vedrørende forskudsvis udbetaling af børnebidrag
 • lønudviklingen ved Transportministeriets departement og regelsættet for værdiansættelse af værdipapirer og kapitalandele
 • implementeringen af Statens It.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik