Beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne

09-04-2008

Beretning nr. 11/2007

Beretningen handler om, hvordan universiteterne arbejder med at sikre og udvikle kvaliteten af deres uddannelser, samt hvordan Videnskabsministeriet understøtter dette arbejde. Rigsrevisionen har selv iværksat undersøgelsen i marts 2007, og det er første gang, Rigsrevisionen undersøger universiteternes kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet.

Formålet med undersøgelsen af universiteternes kvalitetsarbejde har været at belyse og vurdere, om kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet sker på tilfredsstillende vis, med fokus på at uddannelserne til stadighed skal være af højeste kvalitet og relevante for samfundets behov.

I beretningen har Rigsrevisionen undersøgt, om universiteterne på tilfredsstillende vis arbejder med kvaliteten af undervisning og uddannelser. Rigsrevisionen har endvidere undersøgt, om universiteternes centrale rammer understøtter kvalitetsarbejdet i relation til undervisning og uddannelser, samt om Videnskabsministeriet på tilfredsstillende vis understøtter universiteternes kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 9. april 2008 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 11/2007 om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Uddannelsesaktiviteterne ved Danmarks 8 universiteter skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Uddannelserne skal være af højeste kvalitet og modsvare samfundets behov.

Folketinget bestemte i universitetsloven fra 2003, at universiteterne løbende skal sikre og udvikle kvaliteten af uddannelserne. Det indebærer bl.a., at universiteterne løbende skal evaluere undervisningen og uddannelserne og inddrage de studerende, relevante aftagere, færdige kandidater og censorkorpset i kvalitetsarbejdet. Folketinget bestemte endvidere i akkrediteringsloven fra 2007, at nye og eksisterende universitetsuddannelser skal akkrediteres af den uafhængige Akkrediteringsinstitution for videregående uddannelser.

Beretningen viser, at Videnskabsministeriet og universiteterne bør arbejde mere målrettet og helhedsorienteret med sikring og udvikling af kvaliteten i universitetsuddannelserne.

Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende:

  • At Videnskabsministeriet ikke har sikret en tilstrækkelig udmøntning af universitetslovens bestemmelser om, at de udviklingskontrakter, som universiteterne indgår med videnskabsministeren, indeholder mål for universiteternes kvalitetsarbejde, planer for evalueringer mv.
  • At Videnskabsministeriet ikke har tilvejebragt præcise og klare rammer for universiteternes kvalitetsarbejde. Herved er universiteterne blevet usikre på, hvad den nye uddannelsesakkreditering betyder for det øvrige kvalitetsarbejde, herunder de lovpligtige uddannelsesevalueringer.
  • At universiteterne kun i meget begrænset omfang har planlagt eller gennemført evalueringer af hele uddannelsesforløb i perioden 2003-2007.

Statsrevisorerne hilser med tilfredshed, at der i beretningen er samlet en række eksempler på, hvordan kvalitetsarbejdet kan udføres - til inspiration for Videnskabsministeriets og universiteternes fortsatte indsats."

Rigsrevisors notat af 17. juli 2008

Rigsrevisors notat af 28. november 2011

Rigsrevisionens følger i dette notat op på beretning nr. 11/2007 om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

Universiteternes kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

  • Universiteternes indsats for at gøre kvalitetsarbejdet målrettet og helhedsorienteret, bl.a. ved brug af uddannelsesevalueringer og systematisk inddragelse af interessenter.

Videnskabsministeriets understøttelse af universiteternes kvalitetsarbejde

  • De næste udviklingskontrakters målsætninger for kvalitetsarbejdet, herunder planer for evalueringer mv.
  • Videnskabsministeriets vejledning til universiteterne om, hvordan universitetslovens krav til kvalitetsarbejdet spiller sammen med kravene til uddannelsesakkreditering.
  • Videnskabsministeriets indsats for at fremme videndeling mellem universiteterne om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 1. marts 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2007 om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. 

Der er i notatet fulgt op på, om Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet og Roskilde Universitet har opnået en positiv institutionsakkreditering. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik