Beretning om Undervisningsministeriets takstfastsættelse og -regulering på AMU-området

13-09-2007

Beretning nr. 15/2006

Beretningen handler om, hvordan Undervisningsministeriet fastsætter og regulerer undervisningstaksterne for arbejdsmarkedsuddannelser.

For det første har Rigsrevisionen undersøgt, hvilke regler og hvilken praksis der ligger til grund for ministeriets fastsættelse af takster.

For det andet har Rigsrevisionen undersøgt, hvordan ministeriet overvåger, i hvilket omfang der er forskel mellem taksterne og skolernes omkostninger.

For det tredje har Rigsrevisionen undersøgt, hvilke initiativer ministeriet har taget for at sikre kvaliteten af ministeriets data om skolernes omkostninger. Rigsrevisionen har i den forbindelse endelig vurderet, om datagrundlaget fremover vil kunne anvendes til at udarbejde produktivitetsanalyser på AMU-området.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 13. september 2007 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 15/06 om Undervisningsministeriets takstfastsættelse og -regulering på AMU-området

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"AMU-området omfatter ca. 3.500 arbejdsmarkedsuddannelser, der udbydes af en række selvejende erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner, social- og sundhedsskoler samt private. AMU-fagene er korte, enkeltstående opkvalificeringsforløb af gennemsnitlig 3,5 dages varighed, og det samlede årlige tilskud til skolerne udgør ca. 0,5 mia. kr. Undervisningsministeriet fastsætter og regulerer taksterne i henhold til taxameterstyring, dvs. at skolernes tilskud er aktivitetsbestemt efter antallet af årselever i hver takstgruppe.

Beretningen viser, at Undervisningsministeriets fastsættelse og regulering af taksterne - herunder efteruddannelsesudvalgenes og ministeriets takstindplacering af det enkelte AMU-fag - foregår på et så utilstrækkeligt grundlag, at der ikke er sikkerhed for, at taksterne afspejler kravene til undervisningens tilrettelæggelse og dermed skolernes udgifter.

Undervisningsministeriet har taget en række initiativer til at forbedre datakvaliteten, men Statsrevisorerne må kritisere, at ministeriet ikke har etableret en tilstrækkelig styring på AMU-området. Selv om taxameterstyring indebærer, at der må accepteres en vis afvigelse mellem omkostninger og takster for det enkelte AMU-fag, bør styringen leve op til helt basale krav som

  • levering af relevante, ensartede og pålidelige regnskabsdata
  • anvendelse af data om undervisningsudgifterne ved fastsættelsen af budget og takster
  • overvågning og opfølgning på vedvarende eller systematiske ubalancer mellem takster og skolernes undervisningsudgifter
  • tilstrækkelig vejledning og rådgivning om kontering, så skolernes indberetning af undervisningsudgifterne bliver sammenlignelige.


Undervisningsministeriet kan således stadig ikke - efter mere end 10 års bestræbelser - udarbejde retvisende produktivitetsanalyser for grupper af arbejdsmarkedsuddannelser."

Rigsrevisors notat af 19. februar 2008

Rigsrevisors notat af 30. november 2010

I dette notat følger Rigsrevisionen op på beretning nr. 15/2006 om Undervisningsministeriets takstfastsættelse og -regulering på AMU-området.

Der er i notatet fulgt op på 3 områder:

  • Undervisningsministeriets udarbejdelse af retningslinjer i forbindelse med takstindplacering af AMU-fag
  • Undervisningsministeriets udarbejdelse af et koncept for fremtidige taksteftersyn
  • Undervisningsministeriets etablering af et retvisende datagrundlag, så ministeriet kan blive i stand til at udarbejde retvisende produktivitetsanalyser for grupper af arbejdsmarkedsuddannelser.

Med notatet betragter Rigsrevisionen sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik