Beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver

10-10-2007

Beretning nr. 2/2007

Beretningen handler om de it-systemer, der understøtter sygehusenes kerneopgaver i relation til patientforløb og sygehusadministration. Endvidere handler beretningen om regionernes strategier og planer på området for sygehus-it.

Rigsrevisionens undersøgelse besvarer 2 spørgsmål: For det første om sygehusene har it-systemer, der understøtter deres kerneopgaver i relation til patientforløb og sygehusadministration. For det andet om regionerne har konkrete udviklingsplaner for it-understøttelsen af sygehusområdet.

Undersøgelsen giver således en status over de it-systemer, som regionernes sygehuse råder over til understøttelse af deres kerneopgaver, samt peger på potentialer for forbedring. Endvidere vurderes regionernes konkrete planer på it-området, og der lægges i den forbindelse særlig vægt på, at også muligheder for at koordinere udvikling af it-systemer på tværs af regionerne udnyttes bedst muligt.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 10. oktober 2007 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 2/2007 om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Den 1. januar 2007 afløste 5 regioner de tidligere amters administration af sygehusområdet. I denne undersøgelse gøres status over de it-systemer, som regionernes sygehuse råder over til understøttelse af kerneopgaver i forhold til patienterne samt ved administration af økonomi, løn mv., og det er første gang, at den statslige revision – Rigsrevisionen og Statsrevisorerne – har haft mulighed for at afgive en tværgående, landsdækkende undersøgelse på sygehusområdet.

Undersøgelsen viser, at der er en høj grad af digitalisering i sygehusvæsenet, idet en lang række centrale funktioner inden for patientforløb og sygehusadministration er it-understøttet. Undersøgelsen viser også, at regionerne er i færd med at udarbejde strategier for it-udviklingen på sygehusområdet. Regionerne bør imidlertid i højere grad analysere og vurdere, hvilke it-opgaver der kan løses og koordineres på tværs af regionerne.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at regionerne hurtigt har etableret nødvendige tiltag til udvikling af it-understøttelsen på sygehusområdet.

Statsrevisorerne skal pege på, at der med etablering af regionerne er en enestående – måske historisk – mulighed for vidensdeling, koordination og samarbejde på tværs af regionerne om fælles og omkostningsbevidste fremtidige it-løsninger på sygehusområdet. Statsrevisorerne forventer, at indenrigs- og sundhedsministerens bebudede initiativ sikrer et forpligtende samarbejde mellem regionerne om udvikling af fælles it-løsninger på basis af fælles standarder – især udviklingen af den elektroniske patientjournal, der kan anvendes på tværs af sygehuse og regioner til gavn for patienterne."

Rigsrevisors notat af 11. april 2008

Rigsrevisors notat af 4. marts 2010

Notatet følger op på beretning nr. 2/2007 om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Beretningen handlede om de it-systemer, der understøtter sygehusenes opgaver i relation til patientforløb og sygehusadministration. Endvidere handlede beretningen om regionernes strategier og planer på området.

I notatet gøres status på indenrigs- og sundhedsministerens initiativer for at sikre et forpligtende og koordineret samarbejde om udviklingen af sundheds-it. På baggrund af status i sagen finder Rigsrevisionen grundlag for fortsat at følge resultaterne af det koordinerende samarbejde i organisationen Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (SDSD) og af lovrevisionen med hensyn til fælles standarder.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 18. marts 2010

Beretning nr. 2/2007 om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver

Sagen optages i Endelig betænkning 2008 som forsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at der fortsat udestår et stort arbejde i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, regioner, kommuner og den tværgående organisation SDSD (Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark) med at etablere fælles nationale it-løsninger i sundhedsvæsenet.

Statsrevisorerne finder det ikke helt tilfredsstillende, at det - tre år efter regionernes etablering - stadig er uafklaret, hvilke standarder der skal ligge til grund for it-udviklingen, og at der ikke er klare målsætninger for at indføre Elektronisk Patientjournal.

Rigsrevisionen vil derfor iværksætte en større undersøgelse af regionernes indførelse og anvendelse af Elektronisk Patientjournal."

Rigsrevisors notat af 8. november 2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2007 om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver.

Der er i notatet fulgt op på 2 områder:

  • det koordinerede samarbejde i Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (Digital Sundhed)
  • lovrevisionen med hensyn til fælles standarder.

Med notatet betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik