Beretning om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.)

10-10-2007

Beretning nr. 1/2007

Beretningen handler om gennemsigtighed vedrørende de danske skatteudgifter. Skatteudgifter er indtægter, der ikke opkræves som følge af undtagelser fra de generelle skatte- og afgiftsregler. Eksempler på skatteudgifter er arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger og skattefri hjemme-pc og internetforbindelse. Skatteudgifterne indebærer et provenutab for staten, som i 2006 var på min. 35,1 mia. kr.

Rigsrevisionen har undersøgt lovforberedelsen af skatteudgifterne, herunder om disse er lovhjemlede, samt om formålet og de forventede økonomiske konsekvenser af skatteudgifterne fremgår af lovbemærkningerne. Endvidere er det blevet undersøgt, om skatteudgifterne indgår i budgetprocessen og fremgår af finansloven på linje med andre udgifter. Derudover har Rigsrevisionen undersøgt, om der rapporteres om omfanget og omkostningerne ved ordningerne, samt om effekterne af skatteudgifterne evalueres.

Undersøgelsen er gennemført med udgangspunkt i internationale anbefalinger og praksis i en række lande.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 10. oktober 2007 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.)

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Skatteudgifter er indtægter, som staten ikke opkræver, fx visse skattefradrag, udskydelse af beskatningstidspunkt, fritagelse eller reduktion af skatter og afgifter. Skatteudgifterne indebærer et provenutab for staten, som Skatteministeriet i bilag til finanslovforslaget for 2006 har opgjort til min. 35,1 mia. kr. – men bredere definitioner ville vise et betydeligt større omfang.

Beretningen viser, at der kan opnås en større gennemsigtighed vedrørende budgettering af skatteudgifterne og rapportering af provenutab, administrative omkostninger og effekterne af ordningerne.

Statsrevisorerne bemærker, at der principielt ikke bør være forskel på, om Folketinget vælger at overføre resurser til borgere og virksomheder ved direkte tilskud eller ved reduktion af skattebetalingen. Lovforberedelse, budgettering, rapportering og evaluering bør således kunne sidestilles. Skatteudgifterne bør, ligesom statens udgifter i øvrigt, undergå en politisk prioriterings- og beslutningsproces, der sikrer, at ukontrolleret forbrug undgås, og at kun de ordninger, hvor formålet stadig tilgodeses, fortsætter. Dette er i overensstemmelse med anbefalinger fra OECD og IMF.

Skatteudgifterne bør fremstå mere synlige på finansloven og i statsregnskabet. Statsrevisorerne skal bede skatteministeren om at redegøre for, hvordan der kan opnås en sådan gennemsigtighed i lovforberedelsen og budgetteringen af skatteudgifterne, at der er grundlag for politisk budgetbehandling og prioritering.

Undersøgelsen viser, at effekterne af skatteudgifterne generelt ikke evalueres. Ministeren bedes redegøre for, hvordan Folketinget årligt – på et relevant og ajourført datagrundlag – kan sikres en gennemsigtig rapportering om dels skatteudgifternes økonomiske konsekvenser, dels om ordningerne har haft den ønskede effekt. "

Rigsrevisors notat af 24. januar 2008

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 6. februar 2008

Beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.)

Sagen optages i Endelig betænkning 2007 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne har hæftet sig ved, at skatteministeren i foråret 2009 forventer at præsentere en undersøgelse af, hvordan der kan opnås større gennemsigtighed i budgettering og rapportering af skatteudgifterne. Dette vil bl.a. ske ved undersøgelse af praksis i sammenlignelige lande og ved at drøfte spørgsmålet i OECD. Statsrevisorerne finder, at Skatteministeriets undersøgelse bør drage nytte af, at

  • Beretningen netop baserer sig på internationale anbefalinger og praksis i sammenlignelige lande
  • Rigsrevisionen i undersøgelsesforløbet har forsynet Skatteministeriet med revisionsrapporter mv., som yderligere belyser praksis i andre lande.


Statsrevisorerne skal gentage, at der principielt ikke bør være forskel på, om Folketinget vælger at overføre resurser til borgere og virksomheder ved direkte tilskud eller ved reduktion af skattebetalingen. Skatteudgifterne bør, ligesom statens udgifter i øvrigt, undergå en politisk prioriterings- og beslutningsproces.

Det er skatteministerens ansvar at sikre, at der foreligger et tilstrækkeligt gennemsigtigt grundlag for disse politiske beslutninger og prioriteringer."

Rigsrevisors notat af 3. marts 2010

Notatet følger op på beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.). Notatet handler om skatteministerens initiativer for at fremme gennemsigtigheden vedrørende skatteudgifterne for så vidt angår lovforberedelse, rapportering og evaluering samt i finanslovssammenhæng.

Notatet konstaterer sammenfattende, at ministerens tiltag vil øge gennemsigtigheden på enkelte punkter. Rigsrevisionen anser mulighederne for at styrke åbenheden omkring skatteudgifterne via en revisionsmæssig undersøgelse for udtømte og betragter derfor beretningssagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 18. marts 2010

Beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.)

Sagen optages i Endelig betænkning 2008 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne bemærker, at skatteministeren ikke har været indstillet på at følge Statsrevisorernes bemærkning og Rigsrevisionens anbefaling om at øge gennemsigtigheden i skatteudgifterne - dvs. indtægter som staten ikke opkræver, fordi der fx gives skattefradrag - selv om

  • internationale sammenligninger viser, at skatteudgifterne i de fleste andre lande præsenteres i sammenhæng med finanslovforslaget, fastholder skatteministeren, at oplysninger om skatteudgifterne alene skal findes på Skatteministeriets hjemmeside og ikke i finanslovforslaget
  • og selv om Folketinget har tilsigtet forskellige formål med skatteudgifterne, fastholder skatteministeren, at skatteudgifternes effekt og konsekvens ikke løbende vil blive selvstændigt evalueret og rapporteret til Folketinget.


Ikke mindst henset til skatteudgifternes betydelige beløb - et provenutab for staten på knap 38 mia. kr. i 2009 - finder Statsrevisorerne det nødvendigt, at skatteministeren sikrer, at der foreligger et tilstrækkeligt gennemsigtigt grundlag for Folketingets prioriteringer og beslutninger om skatteudgifter.

Statsrevisorerne afslutter sagen, idet Statsrevisorerne henleder Folketingets opmærksomhed på, at der fortsat er gode grunde til at øge gennemsigtigheden i skatteudgifterne."

Beretningshistorik