Beretning om Cancerregisteret

28-11-2007

Beretningen nr. 3/2007

Beretningen handler om Indenrigs- og Sundhedsministeriets, herunder Sundhedsstyrelsens, forvaltning af Cancerregisteret. Formålet med Cancerregisteret er at indsamle og bearbejde data vedrørende nye kræfttilfælde med henblik på udarbejdelse af statistik, forskning og planlægning i sundhedsvæsenet. Siden Sundhedsstyrelsen overtog Cancerregisteret fra Kræftens Bekæmpelse i 1997, har forvaltningen af registeret bestået af 2 hovedopgaver. For det første har ministeriet varetaget driften af registeret, herunder haft ansvar for, at nye kræfttilfælde løbende bliver registreret korrekt i registeret. For det andet har det været en vigtig opgave for ministeriet at modernisere det manuelt betjente register med henblik på at etablere et mere tidssvarende elektronisk register. Rigsrevisionen har undersøgt, om Indenrigs- og Sundhedsministeriet, herunder Sundhedsstyrelsen, har varetaget henholdsvis driften og moderniseringen af Cancerregisteret tilfredsstillende.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 28. november 2007 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 3/2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Formålet med Cancerregisteret er at indsamle og bearbejde data vedrørende nye kræfttilfælde. Registeret blev oprindeligt oprettet af Kræftens Bekæmpelse til forskningsformål og indeholder en unik viden, som ikke er tilgængelig andre steder. Registeret leverer tillige statistik og andre data vedrørende kræftsygdomme, bl.a. til brug for planlægning i sundhedsvæsenet.

Sundhedsstyrelsen overtog driften af Cancerregisteret fra Kræftens Bekæmpelse den 1. januar 1997 med henblik på at effektivisere driften, højne datakvaliteten og modernisere registeret.

Statsrevisorerne finder det yderst kritisabelt, at formålet med overtagelsen af Cancerregisteret endnu ikke er opnået til trods for, at det snart er 11 år siden, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet overtog ansvaret.

Den manglende ajourføring af Cancerregisteret har medført, at værdifuld viden om kræftsygdomme har manglet. På baggrund af disse års fokus på at forbedre kræftbehandlingen finder Statsrevisorerne det kritisabelt,

  • at Cancerregisteret ikke siden overtagelsen har været ført ajour
  • at den seneste endelige opgørelse af registeret vedrører årgang 2003
  • at Dødsårsagsregisteret, som Cancerregisteret samkøres med, i 2005 kun var ajourført til og med årgang 2001
  • at manglerne efter Rigsrevisionens vurdering vanskeliggør arbejdet med forskning i kræftsygdomme
  • at manglerne efter Rigsrevisionens vurdering har svækket grundlaget for evaluering af Kræftplan I og II
  • at ministeriets tilsyn og opfølgning ikke har været systematisk og kontinuerligt
  • at moderniseringen af Cancerregisteret ikke er tilendebragt.

Moderniseringsprojektet har siden 2004 medført en enklere og mere sikker elektronisk indberetning fra sygehusene, hvilket har reduceret omfanget af arbejdsopgaver på både sygehuse og i Sundhedsstyrelsen - men det er ikke tilfredsstillende, at systemet, der skal behandle de elektroniske indberetninger, ikke er færdigudviklet."

Rigsrevisors notat af 3. marts 2008

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 12. marts 2008

Beretning nr. 3/2007 om Cancerregisteret

Sagen optages i Endelig betænkning 2007 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne har noteret sig, at ministeren for sundhed og forebyggelse er enig med Statsrevisorerne i kritikken af, at formålet med Sundhedsstyrelsens overtagelse af Cancerregisteret i 1997 endnu ikke er opnået. Statsrevisorerne vil følge Sundhedsstyrelsens og ministeriets indsats for, at Cancerregisteret bliver fuldt ajourført og moderniseret i oktober 2008."

Rigsrevisors notat af 2. februar 2010

Notatet følger op på beretning nr. 3/2007 om Cancerregisteret. I beretningen undersøgte Rigsrevisionen, om det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium, herunder Sundhedsstyrelsen, varetog henholdsvis driften og moderniseringen af Cancerregisteret tilfredsstillende.

Rigsrevisionen har fulgt op på, om Cancerregisteret og Dødsårsagsregisteret er ført ajour, og om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fulgt op på drift og modernisering af de 2 registre. Med notatet betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 10. februar 2010

Beretning nr. 3/2007 om Cancerregisteret

Sagen optages i Endelig betænkning 2008 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne har med tilfredshed noteret sig, at Cancerregisteret og Dødsårsagsregisteret - om end noget forsinket - er ajourført med tal til og med 2008.

Statsrevisorerne har også bemærket, at indberetningerne til Dødsårsagsregisteret kan effektiviseres med henblik på at sikre datakvaliteten og undgå unødvendig spildtid ved lægernes indberetninger til registeret. Statsrevisorerne afslutter sagen med henvisning til, at Rigsrevisionen i en ny beretning vil følge op på, hvordan der kan sikres en forbedring af kvaliteten i sundhedsdata."

Beretningshistorik