Beretning om forbedringer af Svendborgbanen

28-03-2007

Beretning nr. 9/2006

Beretningen omhandler dels et opgraderingsprojekt vedrørende Svendborgbanen, som blev gennemført i 2001-2003, dels en handlingsplan, som Transport- og Energiministeriet iværksatte i 2005. Opgraderingsprojektet omfattede dels et anlægsprojekt med henblik på at styrke banens infrastruktur, dels anskaffelsen af nye, miljøvenlige tog. Handlingsplanen skulle sikre en bedre betjening af passagererne ved at forbedre omfanget af aflysninger og forsinkelser på strækningen.

Beretningen gennemgår udviklingen i rejsetid, togfrekvens og omfanget af forsinkelser og aflysninger på Svendborgbanen. Desuden redegør beretningen for anskaffelsen af nyt materiel på strækningen. På den baggrund vurderes, i hvilket omfang dels opgraderingsprojektet og dels handlingsplanen har levet op til formålene. Beretningen omtaler endelig resultatet af den revision af regnskabet for anlægsprojektet, som Rigsrevisionen har foretaget som led i undersøgelsen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 28. marts 2007 behandlede statsrevisorerne

Beretning nr. 9/06 om forbedringer af Svendborgbanen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"I 1998 blev der indgået politisk aftale om et opgraderingsprojekt på Svendborgbanen, hvis formål var at sikre en bedre betjening af passagerne ved anskaffelse af nye og miljøvenlige tog, hyppigere togafgange og en reduktion af rejsetiden.

Beretningen viser, at målene er nået - dog med de begrænsninger som skyldes, at opgraderingsprojektet ikke er helt afsluttet, da det endnu ikke har været muligt at indsætte de planlagte IC2-tog på banen.

De hyppigere togafgange betød imidlertid, at togtrafikken blev præget af flere forsinkelser end tidligere, hvorfor transport- og energiministeren i maj 2005 fremlagde en handlingsplan rettet mod de forsinkelser og aflysninger, som Banedanmark havde ansvaret for. Handlingsplanen er næsten gennemført, og de foreløbige resultater viser forbedringer, men på grund af den øgede togfrekvens er der dog stadig relativt flere forsinkelser, end før det opgraderede anlæg blev taget i brug.

Undersøgelsen har endelig vist, at totaludgiften for anlægsprojektet er afholdt i overensstemmelse med aktstykker og finanslove, og at Banedanmarks regnskab for anlægsprojektet samlet set er rigtigt."

Rigsrevisors notat af 1. juni 2007

Rigsrevisors notat af 26. februar 2010

Notatet følger op på 3 forhold, som blev behandlet i beretning nr. 9/06 om forbedringer af Svendborg­banen. Det første forhold vedrører Trafikstyrelsens godkendelse af opgraderingsprojektet på Svend­borgbanen. Banen har siden opgraderingsprojektets afslutning i september 2003 været i drift på en mid­lertidig godkendelse. Det andet forhold vedrører status for effekterne af den handlingsplan, som Banedanmark iværksatte i 2005 (og afsluttede i 2006) for at nedbringe antallet af de mange forsin­kel­ser og af­lysninger, som var forårsaget af fejl i banens sikringsanlæg. Det tredje forhold vedrører an­skaffelsen af IC2-tog til at betjene Svendborgbanen. Leveringen af disse tog har endnu ikke fun­det sted.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 18. marts 2010

Beretning nr. 9/2006 om forbedringer af Svendborgbanen

Sagen optages i Endelig betænkning 2008 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne afslutter denne sag skønt Banedanmark - mere end 6 år efter afslutning af opgraderingen - endnu ikke opnået en endelig ibrugtagningstilladelse til Svendborgbanen, og skønt der endnu ikke er leveret IC2-tog til betjening af strækningen.

Statsrevisorerne vil følge status på den manglende ibrugtagningstilladelse i den årlige beretning om revisionen af statsregnskabet og status på levering af IC2-togene i en kommende beretning, der følger op på DSB's anskaffelse af IC4-tog."

Beretningshistorik