Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ

23-05-2007

Beretning nr. 11/2006

Beretningen vedrører Udenrigsministeriets investeringsfonde, som omfatter Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) og Investeringsfonden for Østlande (IØ). Fondene har ved udgangen af 2005 en samlet egenkapital på over 3 mia. kr.

Formålet med IFU er at fremme erhvervsmæssig udvikling i udviklingslandene i samarbejde med dansk erhvervsliv. Formålet med IØ er at fremme et økonomisk samarbejde mellem Danmark og reformvenlige østlande til gavn for såvel det generelle øst/vest-forhold som dansk erhvervsliv og beskæftigelse. Begge fonde har dermed til formål at hjælpe modtagerlandene gennem støtte til danske investeringer.

Rigsrevisionen har vurderet, om fondene fremmer erhvervsudvikling i udviklingslande og østlande i samarbejde med dansk erhvervsliv. Rigsrevisionen har derfor undersøgt, om fondene har etableret konkrete projekter, der lever op til lovens formål. Endvidere har Rigsrevisionen undersøgt, om rammerne for fondene er hensigtsmæssige, og om Udenrigsministeriets tilsyn er tilfredsstillende.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 23. maj 2007 behandlede statsrevisorerne

Beretning nr. 11/06 om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Formålet med Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ, er at fremme den erhvervsmæssige udvikling i henholdsvis udviklingslande og reformvenlige østlande i et samarbejde med dansk erhvervsliv.

Beretningen viser, at fondene har forfulgt dette formål tilfredsstillende, og at man prioriterer den beskæftigelsesmæssige effekt af investeringerne.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Udenrigsministeriet ikke har ført et tilsyn med fondene, der i tilstrækkelig grad fulgte op på, i hvilket omfang IFU's aktiviteter blev orienteret mod mere risikofyldte investeringer i fattige lande."

Rigsrevisors notat af 17. oktober 2007

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Beretning nr. 11/06 om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ

Sagen optages i Endelig betænkning 2006 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne har noteret sig, at Udenrigsministeriet fra og med 2006 har pålagt IFU (Industrialiseringsfonden for Udviklingslande) at styrke fattigdomsorienteringen i nyinvesteringerne. Nyinvesteringerne vil fremover blive foretaget i lande, som er omfattet af en særlig og lavere BNI-grænse. Statsrevisorerne vil følge, hvordan Udenrigsministeriet sikrer, at det ny BNI-loft overholdes."

Rigsrevisors notat af 29. september 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/06 om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Beretningen handlede om, hvorvidt fondene fremmer erhvervsudviklingen i udviklingslande og østlande i samarbejde med dansk erhvervsliv. Der er i notatet fulgt op på 5 områder:

  • Udenrigsministeriets tiltag vedrørende sikring af, at IFU lever op til det nye BNI-loft for nyinvesteringer
  • Udenrigsministeriets tilsyn med IFU og IØ
  • Udenrigsministeriets arbejde med erhvervshandlingsplanen i relation til IFU og IØ
  • IFU's og IØ's redegørelser om målsætninger, fondenes succeskriterier og fondenes operationelle retningslinjer
  • Om Udenrigsministeriet sikrer det nødvendige lovgrundlag ved en eventuel afbinding af IFU til danske virksomheder.

Med notatet betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik