Beretning om ansættelsesformer i staten

24-01-2007

Beretning nr. 5/2006

Beretningen vedrører ansættelsesformer i staten og har særlig fokus på anvendelse af faste ansættelsesformer som tjenestemandsansættelse og overenskomstansættelse samt tidsbegrænset ansættelse på åremål.

Undersøgelsen omfatter Finansministeriets Personalestyrelse i sin funktion som central arbejdsgiver for samtlige statslige institutioner. Beretningen omfatter bl.a. en vurdering af, om Finansministeriet har tilvejebragt hensigtsmæssige rammer for valg af ansættelsesformer i staten. 16 udvalgte statslige institutioner inddrages til vurdering af, om statens institutioner anvender de forskellige ansættelsesformer strategisk i forhold til opgavevaretagelsen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 24. januar 2007 behandlede statsrevisorerne

Beretning nr. 5/06 om ansættelsesformer i staten

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Beretningen sætter fokus på de rammebetingelser, som Finansministeriet i kraft af sin rolle som arbejdsgiver sætter for valg af ansættelsesformer i staten. Hovedparten af statens personale på ca. 156.000 årsværk er ansat enten i henhold til kollektiv overenskomst eller som tjenestemænd – henholdsvis ca. 2/3 og 1/3 af de statsansatte. En mindre del af disse – fortrinsvis chefer – har en tidsbegrænset ansættelse, en åremålsansættelse.

Ansættelsesformer og rammebetingelser kan medvirke til at fremme mulighederne for en sparsommelig og effektiv opgavevaretagelse i statens institutioner. En af de store udfordringer i de kommende år forventes at være håndteringen af manglen på arbejdskraft, men også behovet for en veluddannet, fleksibel og mobil arbejdskraft stiller krav til rekruttering af personale til statens opgavevaretagelse.

Beretningen viser dels, at Finansministeriet har tilvejebragt de overordnede rammer for, at statens institutioner kan anvende de forskellige ansættelsesformer hensigtsmæssigt, dels at de undersøgte institutioner generelt anvender ansættelsesformerne tilfredsstillende.

Beretningen viser imidlertid også, at Finansministeriet kan gøre tingene bedre på en række områder, og at der bør iværksættes konkrete initiativer i relation til chefansættelse, åremålsansættelse og rådighedsløn.

Statsrevisorerne finder, at fleksibilitet bør prioriteres højt ved statslige ansættelser. Alle institutioner bør etablere en politik for anvendelse af åremålsansættelser. I den forbindelse bør Finansministeriet undersøge, hvilken sammenhæng der er mellem åremålsansættelser og en bedre opgavevaretagelse."

Rigsrevisors notat af 30. april 2007

Rigsrevisors notat af 26. november 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/06 om ansættelsesformer i staten og på notat af 30. april 2007 om samme. Notatet er baseret på møde og brevveksling med Moderniseringsstyrelsen samt brevveksling med Skatteministeriet.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Finansministeriets fastlæggelse af de overordnede retningslinjer for anvendelse af tjenestemandsansættelser i chefstillinger.
  • Finansministeriets gennemførelse af initiativer, der kan fremme ministeriernes muligheder for genplacering af tjenestemænd på rådighedsløn.
  • Finansministeriets vurdering af sammenhængen mellem åremålsansættelser og opgavevaretagelsen i den statslige administration.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Moderniseringsstyrelsens initiativer for at få ministerierne til at indføre en politik for åremålsansættelser
  • Moderniseringsstyrelsens generelle lønovervågning i forhold til udviklingen i brugen af åremålsansættelser, herunder lønudviklingen for åremålsansættelser.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 4. juni 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/06 om ansættelsesformer i staten.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • om der udarbejdes en politik for brugen af åremålsansættelser i de enkelte ministerier
  • Moderniseringsstyrelsens generelle lønovervågning i forhold til udviklingen i brugen af åremålsansættelser, herunder lønudviklingen for åremålsansatte.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik