Beretning om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning

12-12-2007

Beretning nr. 4/2007

Beretningen handler om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning den 1. november 2005. Baggrunden for fusionen var strukturreformen vedtaget af Folketinget den 23. juni 2004 samt 2 lovforslag, der udmøntede strukturreformen på skatte- og inddrivelsesområdet.

Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, om SKATs forberedelse af fusionen har været tilfredsstillende. Rigsrevisionen har undersøgt, om den overordnede planlægning og forberedelsen af en ny ledelsesstruktur og organisation var tilfredsstillende. Endvidere er det blevet undersøgt, om it-understøttelsen af opgaverne i SKAT samt de fysiske rammer har været tilfredsstillende forberedt. Endelig er det blevet undersøgt, om resurseoverførslen fra kommunerne i forbindelse med fusionen var i overensstemmelse med lovgrundlaget, og om SKATs resurser i den nye organisation svarede til resursebehovet.

Undersøgelsen dækker perioden frem til november 2005, dog indgår oplysninger om SKATs resurser til og med 2006.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. december 2007 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Folketinget vedtog den 31. maj 2005 en lovgivning, der pr. 1. november 2005 samle­de skatteforvaltningerne og al offentlig restanceinddrivelse i én myndighed under stat­en. Fusionen har været en omfattende opgave og har berørt over 10.000 ansatte, hvoraf ca. halvdelen kom fra kommunerne.

Rigsrevisor har i et notat tidligere redegjort for, hvorledes fusionen påvirkede SKATs kontrol og service, ligning samt inddrivelse frem til november 2006. Det fremgik, at den almindelige opkrævning af skatteindtægter, ca. 770 mia. kr. i 2006, var blevet afviklet planmæssigt - men også, at det opkrævede provenu ved kontrol og ligning var faldet, at målopfyldelse for kontrol, service og ligning på alle områder lå væsentligt under det tidligere niveau, og at der var en stigning i restancerne. Statsrevisorer­ne bad på den baggrund om denne undersøgelse af fusionen.

Statsrevisorerne finder det positivt, at forberedelsen og forløbet af den meget omfatten­de fusion samlet set er forløbet tilfredsstillende. Beretningen viser således, at den overordnede planlægning og forberedelsen af lokaliseringen og af de fysiske rammer - bl.a. i 30 nye skattecentre - har været tilfredsstillende.

Derimod har forberedelsen af en ny organisationsstruktur og indplaceringen af ledere og medarbejdere samt forberedelsen af it-understøttelsen ikke været helt tilfredsstillen­de.

Statsrevisorerne finder, at en del af forklaringen på SKATs ikke helt tilfredsstillende forhold skal søges i SKATs resursesituation efter fusionen. Ved fusionen fik SKAT ik­ke de personaleresurser, som der var behov for, hvilket betød, at der ved udgangen af 2005 manglede 830 årsværk og ved udgangen af 2006 manglede 550 årsværk. Årsagerne skal dels søges i en mindreoverførsel af personale fra kommuner­ne - hvilket var i overensstemmelse med lovgrundlaget - og dels som følge af, at ef­fektiviseringspotentialet skulle opnås ved ansættelsesstop.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at restancemassen er steget med 1,7 mia. kr. i 2006 og med 1,2 mia. kr. i 2007.

Rigsrevisionen vil om nogle år følge op på, om de forventede effekter af fusionen er op­nået, samt på implementeringen af SKATs nye indsatsstrategi. Statsrevisorerne forventer, at SKAT til den tid kan redegøre for effekten af lignings- og kontrolindsatsen."

Sætterigsrevisors notat af 4. marts 2008

Rigsrevisors notat af 2. april 2009

Notatet følger op på beretningen om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning (beretning nr. 4/2007). Det eneste udestående punkt i beretningen vedrørte udviklingen i SKATs restancemasse. Rigsrevisionen tilkendegav, at udviklingen på dette område fortsat ville blive fulgt, og at Statsrevisorerne ville blive orienteret herom.

Notatet viser, at SKATs restancemasse er steget med 10.210 mio. kr. i perioden 2005-2008, fra 18.585 mio. kr. i 2005 til 28.795 mio. kr. i 2008. På denne baggrund har Rigsrevisionen valgt at inddrage SKATs styring af restanceområdet i Rigsrevisionens større undersøgelse om status for SKATs styring af fusionen i perioden 2005-2009. Denne beretningssag er hermed afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 22. april 2009

Beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning

Sagen optages i Endelig betænkning 2008 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Det var forventet, at fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning kunne indebære en stigning i restancemassen i en periode, men det var næppe forventet, at perioden ville være så lang, og at stigningen ville blive så stor.

De samlede restancer på SKATs inddrivelse af skatter og afgifter er således steget med i alt 55 % eller 10,2 mia. kr. i perioden 2005-2008, så den samlede restancemasse ved udgangen af 2008 udgjorde i alt ca. 28,8 mia. kr.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at restancemassen er steget i alle årene siden fusionen. Statsrevisorerne vil følge op på udviklingen i restancerne i en ny undersøgelse af SKATs styring af fusionen. Undersøgelsen forventes at foreligge i foråret 2010."

 Peder Larsen*), Henrik Thorup, Helge Adam Møller, Johannes Lebech, Svend Erik Hovmand*) og Mogens Lykketoft

*) Statsrevisor Peder Larsen og statsrevisor Svend Erik Hovmand har erklæret sig for inhabile ved behandlingen af denne sag.

Beretningshistorik