Beretning om statens køb af konsulentydelser

25-04-2007

Beretning nr. 10/2006

Beretningen handler om statens køb af konsulentydelser. Staten anvender i betydeligt omfang eksterne konsulenter til at løse opgaver, som staten af forskellige årsager ikke har mulighed for eller ønske om selv at løse. Finansministeriet har således estimeret, at staten i 2004 anvendte over 3 mia. kr. på køb af eksterne konsulentydelser.

Rigsrevisionens undersøgelse vedrører 2 aspekter: For det første, om myndighedernes køb af eksterne konsulentydelser kan gøres mere strategisk i forbindelse med beslutningen om at købe konsulentydelser frem for at lade egne medarbejdere løse opgaven. For det andet, om myndighedernes køb af eksterne konsulentydelser kan foretages mere omkostningsbevidst, herunder om købene kan forberedes og gennemføres mere hensigtsmæssigt, samt om opfølgningen på gennemførte køb kan forbedres.

Rigsrevisionen har i forbindelse med undersøgelsen udarbejdet en tjekliste med en række anbefalinger, der kan anvendes som støtte, når statslige myndigheder køber konsulentydelser.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 25. april 2007 behandlede statsrevisorerne

Beretning nr. 10/06 om statens køb af konsulentydelser

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne bemærker, at statens virksomheder generelt er omkostningsbevidste, når de køber konsulentydelser. Statens virksomheder bør imidlertid generelt vurdere relevansen af at købe konsulentydelser eksternt og foretage købene mere strategisk og kan hente inspiration til forbedringer i denne beretning."

Rigsrevisors notat af 5. september 2007

Rigsrevisors notat af 12. marts 2009

Rigsrevisionen følger i notatet op på beretning om statens køb af konsulentydelser fra 2007 (beretning nr. 10/06). Opfølgningen omfatter en orientering om henholdsvis udviklingen i 16 statslige myndigheders arbejde med fastlæggelse af strategier for anvendelse af konsulenter og ministerområdernes oplysninger om køb af konsulentydelser til Statens Indkøbssekretariat under Finansministeriet.

Rigsrevisionen finder myndighedernes arbejde med strategier og oplysninger om køb af konsulentydelser til Finansministeriet tilfredsstillende. Beretningssagen betragtes på den baggrund som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik