Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2005

08-11-2006

Beretning nr. 18/2005

Den årlige beretning om revisionen af statsregnskabet indeholder Rigsrevisionens erklæring om statsregnskabet for 2005 og Rigsrevisionens erklæring om EU-midler i Danmark. I beretningen omtales endvidere en række revisionssager på de forskellige ministerområder.

Det fremgår af beretningen, at det er Rigsrevisionens samlede vurdering, at statsregnskabet for 2005 er rigtigt og giver et retvisende billede af statens udgifter og indtægter og af aktiver og passiver ultimo året. Endvidere fremgår det, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at dispositionerne om­fattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Hvert af de 19 ministerområder er særskilt behandlet. Behandlingen omfatter bl.a. Rigsrevisionens vurdering af ministerområdet samt omtale af en række sager. Revisionen har for enkelte virksomheder på ministerområderne afdækket svagheder ved regnskabsforvaltningen og/eller fejl i regnskaberne. Disse svagheder og fejl har haft indflydelse på vurderingen af virksomhedernes regnskabsforvaltning og regnskaber.

Danmark modtager hvert år midler fra EU, ligesom Danmark afregner told og landbrugsafgifter mv. samt moms- og BNI-bidrag til EU. Rigsrevisionens særskilte erklæring om EU-midler i Danmark følger umiddelbart efter gennemgangen af de 19 ministerområder.

I beretningen behandles tillige 4 udvalgte emner. Det drejer sig om: Klare mål for brugerrettede opgaver, E-fakturering, 15 kommuners forvaltning af ydelser til familier med børn med nedsat funktionsevne samt Udenrigsministeriets indberetninger om uregelmæssigheder.

Beretningen afsluttes med bl.a. en gennemgang af statsregnskabs hovedtal samt en introduktion til omkostningsreformen i staten, herunder forsøget med omkostningsbaserede bevillinger.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 8. november 2006 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 18/05 om revisionen af statsregnskabet for 2005

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at statsregnskabet for finansåret 2005 er fundet rigtigt, og at det giver et retvisende billede af statens udgifter og indtægter i 2005 og af aktiver og passiver ultimo 2005. Hovedparten af de udførte revisioner (90 %) fik således bedømmelsen ”tilfredsstillende” eller ”meget tilfredsstillende”, og der blev konstateret et begrænset antal fejl i regnskaberne.

Statsregnskabet for 2005 er som hidtil aflagt efter udgiftsbaserede regnskabsprincipper. Bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed har dog også anvendt de nye omkostningsbaserede regnskabsprincipper i årsrapporterne for 2005. Omkostningsprincippet er endvidere anvendt ved opgørelsen af statens status. Statens virksomheder opstillede således i alt 165 åbningsbalancer pr. 1. januar 2005 efter de nye regnskabsprincipper, og statens status blev netto forøget med 47 mia. kr. primært som følge af ændret værdiansættelse af statens aktiver og passiver.

Statsrevisorerne bemærker, at de statslige virksomheder hermed har løst en stor og kompleks opgave, der bidrager til videreudviklingen af statens økonomistyring. Statsrevisorerne har noteret sig, at Rigsrevisionen forventer, at der vil være behov for yderligere reguleringer af de indarbejdede poster i takt med, at de statslige virksomheder får mere erfaring med de nye regnskabsprincipper.

Revisionen har dog også afdækket svagheder i regnskabsforvaltningen og fejl i regnskaberne, særligt fejl vedrørende status.

Statsrevisorerne skal fremhæve 2 områder, hvor regnskabsforvaltningen snarest skal forbedres, så den kan opfylde de krav, som stilles til pålidelig og rigtig regnskabsaflæggelse:

For det første skal statsrevisorerne skarpt kritisere, at Banedanmarks regnskab for andet år i træk ikke er rigtigt, og at regnskabsforvaltningen endnu ikke er tilfredsstillende. Statsrevisorerne finder det meget nødvendigt, at Banedanmark og Transport- og Energiministeriet fortsat fokuserer på genopretningen af økonomistyringen og kvaliteten i regnskabsaflæggelsen.

For det andet skal statsrevisorerne kritisere, at følgende virksomheder på Forsvarsministeriets område ikke har haft en tilfredsstillende regnskabsforvaltning: Forsvars­mini­steriets departement, Redningsberedskabet, Forsvarskommandoen, Hjemmeværnet og Farvandsvæsenet.

Statsrevisorerne har derudover hæftet sig ved og udtaler kritik i følgende enkeltsager:

Udenrigsministeriet har ikke forelagt en bevillingsoverførsel mellem 2 aktivitetsområder for Finansudvalget og har ikke tilvejebragt hjemmel til overførslen på tillægsbevillingsloven.

Ikke helt tilfredsstillende interne kontroller og forretningsgange ved Økonomi- og Erhvervsministeriets departement, bl.a. manglende funktionsadskillelse og uklar fordeling af opgaver mellem departementet og koncernens administrative fællesskab.

Under Skatteministeriet har SKAT endnu ikke, mere end 5 år efter at Importsystemet blev taget i brug, afhjulpet alle systemmæssige fejl og færdiggjort oprydningen i ikke-færdigbehandlede angivelser.

Arbejdsmarkedsstyrelsen under Beskæftigelsesministeriet har ikke været i stand til at opstille en retvisende åbningsbalance pr. 1. januar 2005.

Videnskabsministeriets utilstrækkelige oplysninger til Finansudvalget om, at Dansk Ekspeditionsfond, som skal varetage gennemførelsen af Galathea 3-ekspeditionen, havde disponeret på en måde, som ikke var i overensstemmelse med Budgetvejledningens regler, og at fonden havde påtaget sig forpligtelser, som oversteg de indkomne tilsagn om støtte. Endvidere var der i Videnskabsministeriet utilstrækkelig styring af lønudviklingen for universiteternes ledelser efter overgangen til selveje.

Som ved regnskabsaflæggelsen i 2004 må der konstateres svagheder i interne kontroller og forretningsgange ved Undervisningsministeriets departement, særligt vedrørende beholdningskonti.

Under Kulturministeriet var it-sikkerheden hos Nationalmuseet ikke tilfredsstillende, bl.a. fulgte man på udvalgte områder ikke egen it-sikkerhedspolitik.

Under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har Rigsrevisionen for andet år i træk været nødt til at tage forbehold i revisionspåtegningen til Fiskeribankens årsrapport vedrørende størrelsen af hensættelsen til tab på bankens lån.

Utilstrækkelige afstemninger og kontroller af konti inden godkendelse af regnskabet i Danmarks Fødevareforskning under Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.

Transport- og Energiministeriet udarbejdede meget sent, først et år efter at Nærbaneprojektet var sat i bero på grund af bevillingsoverskridelser, et aktstykke til Finansudvalget om sagen.

Statsrevisorerne konstaterer endvidere, at regnskaberne for EU-områderne for 2005 er udarbejdet i overensstemmelse med de statslige regnskabsregler, jf. beretningens kap. IV. Rigsrevisionen erklærer således, at de danske regnskaber giver et retvisende billede af tilskud, afgifter og bidrag for EU-området for dette regnskabsår og for den finansielle stilling ved regnskabsårets udløb.

I beretningens kap. V gennemgår Rigsrevisionen udvalgte emner. Hertil skal statsrevisorerne bemærke:

Statsrevisorerne konstaterer, at flere ministerier kan gøre en bedre indsats i arbejdet med klare mål for den service og kvalitet, ministeriets virksomheder yder borgere og virksomheder. Statsrevisorerne kritiserer, at kun i 2 af de 18 ministerier har alle virksomhederne på deres hjemmesider offentliggjort, om målene er nået.

Statsrevisorerne kritiserer, at Økonomistyrelsen under Finansministeriet ikke i tilstrækkelig grad havde sikret, at systemmæssige forhold og vejledninger om e-fakturering var på plads i rimelig tid, inden e-faktureringen skulle iværksættes 1. februar 2005.

Statsrevisorerne konstaterer, at Udenrigsministeriet har et velfungerende system til registrering af og opfølgning på indberettede uregelmæssigheder. Statsrevisorerne kritiserer dog, at ambassaden i Mozambique ikke har ført et tilstrækkeligt tilsyn med regnskabsaflæggelsen og revisionen af et program og dets aktiviteter."

Rigsrevisors notat af 28. februar 2007

Rigsrevisors notat af 27. februar 2008

Rigsrevisors notat af 13. marts 2009

Beretningshistorik