Beretning om forsvarets anskaffelse og afvikling af Tårnfalken

07-06-2006

Beretning nr. 15/2005

Beretningen handler om forsvarets anskaffelse og afvikling af det ubemandede fly Tårnfalken i perioden 1995-2006 og er udarbejdet på baggrund af statsrevisorernes anmodning om en redegørelse og vurdering af forløbet.

Rigsrevisionen har på denne baggrund undersøgt og vurderet:

  • forsvarets forberedelse af anskaffelsen
  • orienteringen af Finansudvalget om anskaffelsen
  • forsvarets kontrakt med leverandøren og opfølgningen herpå
  • forsvarets tiltag til at sikre gennemførelsen af projektet
  • forsvarets grundlag for afviklingen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 7. juni 2006 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 15/05 om forsvarets anskaffelse og afvikling af Tårnfalken

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Forsvarets projekt Tårnfalken er en del af forsvarsforliget 1995-1999 om anskaffelse af små fjernbetjente ubemandede luftfartøjer. Projektets formål var at tilgodese hærens behov for at skaffe nøjagtige og tidstro informationer over længere afstande med et minimum af risiko for tab af personel, fx i forbindelse med internationale fredsstøttende operationer.

Efter at have anvendt mere end 8 år på forberedelse, anskaffelse, ibrugtagning og drift af Tårnfalken blev det i 2005 besluttet at afvikle projektet – som ikke på noget tidspunkt kom til at leve op til formålet.

Statsrevisorerne bemærker, at beslutningerne om at anskaffe og afvikle projekt Tårnfalken har været velbegrundede, men at en række forhold omkring leverancen, forholdet til leverandøren og gennemførelsen af projektet har været kritisable.

Statsrevisorerne påtaler således,

  • at Finansudvalget ikke blev orienteret om, at der var risici ved leverancen
  • at Flyvematerielkommandoen accepterede at modtage Tårnfalken kort efter, at det var havareret under test og stadig var fejlbehæftet og ikke funktionsdygtigt
  • at Flyvematerielkommandoen ikke konsekvent fulgte op over for leverandøren vedrørende problemer med kvaliteten og leveringstiden på komponenter og reservedele
  • at gennemførelsen af projektet var præget af en kompleks og ineffektiv organisering med lange beslutningsveje og uklar ansvarsfordeling
  • at bemandingen af projektet var utilstrækkelig som følge af for få normerede stillinger, som dels ikke var besat og dels var besat med personel, som ikke alle fik tilstrækkelig uddannelse.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at hærens og flyvevåbnets øverste kommandomyndigheder samt forsvarets øverste ledelse ikke har udvist det nødvendige engagement i projektet."

Rigsrevisors notat af 28. september 2006

Rigsrevisors notat af 11. maj 2007

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 23. maj 2007

Beretning nr. 15/2005 om forsvarets anskaffelse og afvikling af Tårnfalken

Sagen optages i Endelig betænkning 2006 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne skal bemærke, at advokatundersøgelser af embedsmænds disciplinæransvar sjældent giver grundlag for, at der rejses tjenestemandssag.

Statsrevisorerne finder det derfor på sin plads at gentage deres – ikke juridiske, men politiske holdning – fra bemærkningen til beretningen:

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at hærens og flyvevåbnets øverste kommandomyndigheder samt forsvarets øverste ledelse ikke har udvist det nødvendige engagement i projektet.

Statsrevisorerne ønsker også at gentage, at de med tilfredshed har bemærket, at forsvarsministeren på baggrund af sagen om Tårnfalken har iværksat en række tiltag, der skal forbedre forsvarets anskaffelse af materiel fremover. Sagen er hermed afsluttet, idet Statsrevisorerne følger den endelige opgørelse af tabet ved Tårnfalken-projektet i Beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2006."

Beretningshistorik