Beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene

22-02-2006

Beretning nr. 9/2005

Beretningen handler om Udenrigsministeriets koordinering og samarbejde med andre donorer og programsamarbejdslande i forbindelse med tilrettelæggelsen af Danmarks bilaterale bistand.

Danmark har tilsluttet sig flere internationale erklæringer om effektivisering af udviklingsbistanden, og i 2003 tilsluttede Danmark sig sammen med en række andre donorer og udviklingslande den såkaldte Rom-erklæring. Denne erklæring sigter bl.a. på at øge harmoniseringen af donorernes indsats og på, at donorerne skal tilpasse indsatsen til modtagerlandenes egne udviklingsstrategier, institutioner og procedurer.

I beretningen har Rigsrevisionen undersøgt, om Udenrigsministeriet tilrettelægger og følger op på bistanden til programsamarbejdslandene i overensstemmelse med internationale erklæringer om at harmonisere udviklingsbistanden og tilpasse støtten til modtagerlandenes egne systemer og prioriteringer.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 22. februar 2006 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 9/05 om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Beretningen viser, at Udenrigsministeriet i vid udstrækning har sikret, at Danmarks bilaterale udviklingsbistand til programsamarbejdslande lever op til internationale erklæringer om at effektivisere udviklingsbistanden gennem

  • harmonisering af donorernes indsats og
  • tilpasning til modtagerlandenes egne udviklingsstrategier.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Udenrigsministeriet har gennemført og tilrettelagt den bilaterale udviklingsbistand i overensstemmelse med de internationale erklæringer, som Danmark har tiltrådt. Statsrevisorerne bemærker dog, at ambassadernes rapportering om initiativerne til harmonisering og tilpasning bør være mere ensartede og præcise.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Udenrigsministeriet endnu ikke kan opgøre præcise tal for omfanget af de forskellige støtteformer – bl.a. fordi Danmark har til hensigt at yde mere bistand i form af budgetstøtte fremfor som sektorprogramstøtte."

Rigsrevisors notat af 30. maj 2006

Rigsrevisors notat af 17. november 2008

Rigsrevisionen har undersøgt Udenrigsministeriets opfølgning på Statsrevisorernes beretning nr. 9/05 om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Rigsrevisionen følger i notatet op på, om Udenrigsministeriets format til repræsentationernes rapportering om initiativer til harmonisering og tilpasning sikrer ensartede og præcise rapporteringer, og om Udenrigsministeriet er i stand til at opgøre præcise tal for omfanget af de forskellige støtteformer.

Af notatet fremgår, at Udenrigsministeriet har gjort rapporteringen om initiativer til harmonisering og tilpasning mere ensartet og præcis. Desuden har ministeriet nu sikret, at det kan opgøres præcist, hvor stor en andel af den danske bistand der ydes som budgetstøtte. Rigsrevisionen finder Udenrigsministeriets initiativer tilfredsstillende og betragter dermed beretningssagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 24. november 2008

Beretning nr. 9/2005 om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene

Sagen optages i Endelig betænkning 2007 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne afslutter denne beretning, men finder det fortsat utilfredsstillende, at det ikke er muligt at opgøre præcise tal for omfanget af de forskellige støtteformer.

Statsrevisorerne forventer - og finder det positivt - at Udenrigsministeriet fortsætter arbejdet med at opgøre den samlede bilaterale udviklingsbistand fordelt på støtteformer."

Beretningshistorik