Beretning om fødevarekontrollen

13-12-2006

Beretning nr. 4/2006

Beretningen vedrører Familie- og Forbrugerministeriets og Fødevarestyrelsens håndtering af fødevarekontrollen siden 2000.

I marts 2006 kom det frem, at Fødevarestyrelsen ikke havde aflagt de forudsatte tilsyn i en række fødevarevirksomheder. I forlængelse heraf bad statsrevisorerne Rigsrevisionen om at undersøge sagen.

Rigsrevisionen har undersøgt omfanget af den manglende tilsynsaktivitet i fødevarekontrollen siden 2000. Rigsrevisionen har endvidere undersøgt Familie- og Forbrugerministeriets og Fødevarestyrelsens tilrettelæggelse af tilsynsaktiviteten samt ministeriets og styrelsens initiativer for at rette op på den manglende tilsynsaktivitet i fødevarekontrollen. Endelig har Rigsrevisionen vurderet familie- og forbrugerministerens information til Folketinget om planlægningen og gennemførelsen af fødevarekontrollen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 13. december 2006 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/06 om fødevarekontrollen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Undersøgelsen vedrører Familie- og Forbrugerministeriets og Fødevarestyrelsens tilrettelæg-gelse og gennemførelse af fødevarekontrollen siden 2000 og familie- og forbrugerministerens in-formation til Folketinget herom i samme periode - en periode, hvor der har været flere forskellige ministre.

En effektiv kontrol indebærer dels, at fødevarevirksomhederne udfører egenkontrol i overensstem-melse med lovgivningens krav, og dels, at det offentlige kontrollerer, om virksomhederne overhol-der fødevarelovgivningen.
Fødevarestyrelsen har ved indførelse af egenkontrolprogrammer og ved udarbejdelse af en til-synsvejledning sikret et godt fagligt grundlag for tilrettelæggelsen af kontrollen med fødevarevirk-somhederne.

Statsrevisorerne påtaler, at Familie- og Forbrugerministeriet og Fødevarestyrelsen ikke har anvendt dette faglige grundlag for tilsynsaktiviteten. Den konkrete tilrettelæggelse og gen-nemførelse af tilsynsaktiviteten er styret ved resultatkontrakter, hvis udformning er af en så-dan karakter, at det har været muligt at opfylde kontrakten, uden at minimumskravet om mindst ét årligt tilsyn har været opfyldt - et minimumskrav, som i nogle tilfælde ikke lever op til de faglige krav i tilsynsfrekvensvejledningen.

Statsrevisorerne påtaler, at Fødevarestyrelsen ikke har gennemført det fornødne antal til-syn med fødevarevirksomhederne, og påtaler ligeledes, at Familie- og Forbrugerministeriet og Fødevarestyrelsen ikke hurtigt og effektivt har taget initiativ til at rette op på manglerne i tilsy-net. Dette er først sket i foråret 2006. Det absolutte minimumskrav - om at alle virksomheder skal have mindst ét årligt tilsyn - har ikke været opfyldt i perioden 2000-2005. Antallet af virk-somheder, der ikke har fået tilsyn, er dog faldet markant i perioden.

Statsrevisorerne kritiserer, at skiftende ministre ikke før foråret 2006 har informeret Fol-ketinget tilstrækkeligt klart om tilstanden i fødevarekontrollen."

Rigsrevisors notat af 19. marts 2007

Rigsrevisors notat af 7. maj 2008

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 21. maj 2008

Beretning 4/2006 om fødevarekontrollen

Sagen optages i Endelig betænkning 2007 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Fødevarestyrelsen har iværksat et nyt tilsynskoncept, som er baseret på en risikovurdering af brancher og virksomheder. Fødevarekontrollens ressourcer kan derved anvendes, hvor kontrolbehovet er størst. Statsrevisorerne vil fortsat følge anvendelsen af det nye tilsynskoncept og har planlagt at besigtige fødevarekontrollen ved et besøg i juni 2008 for bl.a. at få yderligere orientering om det nye tilsynskoncept, elite-smiley ordningen, virksomhedernes egenkontrol og Fødevarestyrelsens fødevarekontrol."

Rigsrevisors notat af 11. januar 2010

Rigsrevisionen har afgivet notat om opfølgning på beretning nr. 4/06 om fødevarekontrollen. I notatet følger Rigsrevisionen op på implementeringen af Fødevarestyrelsens nye tilsynskoncept. Med afgivelsen af notatet er sagen afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 20. januar 2010

Beretning nr. 4/2006 om fødevarekontrollen

Sagen optages i Endelig betænkning 2008 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Fødevarestyrelsens nye tilsynskoncept fungerer og viser resultater. Dermed er der en større sandsynlighed for, at færre mennesker bliver syge af den mad, de spiser.

Det er ligeledes tilfredsstillende, at tilsynskonceptet løbende justeres på baggrund af erfaringerne med konceptet. Derved søger man at målrette indsatsen mod problemområder - fx detailhandelens svindel med kød."

Beretningshistorik