Beretning om anskaffelsen af IC4-tog

13-12-2006

Beretning nr. 3/2006

Beretningen handler om anskaffelsen af IC4-tog. Beretningen indeholder en undersøgelse og vurdering af, om DSB havde et gennemarbejdet grundlag for at vælge AnsaldoBreda som leverandør. Dernæst følger en undersøgelse og vurdering af, om DSB har taget hurtige og målrettede tiltag i styringen af projektet med henblik på at påvirke AnsaldoBreda til at levere IC4-togene rettidigt. Beretningen omfatter videre en vurdering af, om Transport- og Energiministeriets tilsyn med DSB’s anskaffelse af IC4-tog har været tilfredsstillende. Tillige indgår en vurdering af, om transport- og energiministeren har orienteret Folketinget rettidigt og tilstrækkeligt om anskaffelsen af IC4-tog.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 13. december 2006 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 3/06 om anskaffelsen af IC4-tog

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Formålet med anskaffelsen af IC4-togene var at forbedre fjerntogs- og regionaltogs­trafikken. Det er meget beklageligt, at de tilsigtede trafikforbedringer ikke er opnået på grund af leveringsforsinkelser.

Ifølge DSB’s første kontrakt med leverandøren skulle de første IC4-tog leveres i april 2003, og alle tog skulle være leveret og sat i drift i januar 2006. På tidspunktet for denne beretnings afgivelse er det første IC4-tog endnu ikke leveret, og den fulde implementering af trafikforbedringerne forventes indtil videre udskudt 3 år til januar 2009.

Leveringsforsinkelserne skyldes især projektstyringsproblemer hos leverandøren og er opstået, selv om

  • DSB har haft et godt grundlag for at vælge og indgå kontrakt med AnsaldoBreda som togleverandør
  • DSB i hele perioden 2001-2006 hurtigt og målrettet har søgt at løse problemerne hos leverandøren med henblik på rettidig levering
  • Transport- og Energiministeriet samlet set har ført et tilfredsstillende tilsyn med DSB’s anskaffelse af IC4-tog.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at DSB’s vurderinger af AnsaldoBredas leveringsplaner har vist sig at være for optimistiske. Det har medvirket til, at Folketinget i 2004 besluttede, at der ikke skulle lejes erstatningsmateriel. Konsekvensen heraf blev en dårligere betjening af togpassagererne.

Statsrevisorerne kritiserer endvidere Transport- og Energiministeriets håndtering af de økonomiske konsekvenser af leveringsforsinkelserne, som har været for favorabel over for DSB. DSB har bl.a. fået overført 104 mio. kr. til dækning af renter og afskrivninger på IC4-togene, selv om udgifterne ikke var afholdt, ligesom DSB har beholdt leverandørens bod på 225 mio. kr. uden at skulle betale for fx ekstra udgifter til leje af tog.

Statsrevisorerne konstaterer, at transport- og energiministeren i perioden 2000-2006 på tilfredsstillende vis har orienteret Folketinget om anskaffelsen af IC4-tog, men at ministerens orienteringer i 3 tilfælde kunne have været bedre og mere præcise."

Rigsrevisors notat af 28. marts 2007

Rigsrevisors notat af 21. april 2008

Rigsrevisors notat af 9. juni 2008

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 16. juni 2008

Beretning 3/2006 om anskaffelsen af IC4-tog

Sagen optages i Endelig betænkning 2007 med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at AnsaldoBredas leverancer af IC4-tog til DSB har været uacceptabelt langsom. De 83 IC4-tog, som DSB bestilte i 2000, skulle alle have været leveret og idriftsat i januar 2006 - det er ikke er sket.

Dette er baggrunden for, at DSB's ledelse i maj 2008 ændrede samarbejdet med AnsaldoBreda og gav leverandøren et ultimatum for levering af IC4-togene til maj 2009.

Statsrevisorerne følger fortsat meget nøje DSB's håndtering af IC4-togene. Statsrevisorerne vil således følge sagen op i en ny undersøgelse - enten når leveringen af IC4-togene har fundet sted, eller når DSB har opsagt kontrakten med leverandøren."

Beretningshistorik