Beretning om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars

23-11-2005

Beretning nr. 3/2005

Beretningen handler om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars. Formålet med beretningen har været at undersøge og vurdere, om forsvarets anskaffelse af DeMars har været tilfredsstillende, og om forsvaret har taget DeMars i brug.

Hensigten med DeMars er at sikre, at der kan foretages en effektiv planlægning, gennemførelse og opfølgning på forsvarets aktiviteter. DeMars er et koncernfælles administrativt system, som omfatter alle institutioner på Forsvarsministeriets område, bortset fra 3, som anvender Navision. DeMars-projektet er afsluttet medio 2004. Regnskabsmæssigt er projektet afsluttet ultimo 2004.

Rigsrevisionen har i forbindelse med analysen inddraget Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen samt underliggende myndigheder fra de 3 værn (hæren, flyvevåbnet og søværnet).

Rigsrevisionen har for at kunne besvare formålet med undersøgelsen behandlet projektregnskabet for DeMars og ibrugtagningen af DeMars på en række forvaltningsområder. Endelig omhandler undersøgelsen datakvaliteten i DeMars, uddannelsen af brugerne samt udarbejdelsen af ledelsesinformation på baggrund af data i DeMars.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 23. november 2005 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 3/05 om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Beretningen viser, at forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af DeMars generelt har været tilfredsstillende. Således har det reviderede projektregnskab stort set holdt sig inden for de udgiftsrammer på godt 1,1 mia. kr., som forsvaret i halvårlige statusrapporter har oplyst til Folketingets Finansudvalg. Endvidere har systemet de funktioner, som fremgår af projektplanen fra 2001, og forsvaret har stort set taget systemet i brug.

Statsrevisorerne kritiserer, at forsvarets ledelsesinformationssystem baseret på DeMars endnu ikke fuldt ud er taget i brug, og at forsvaret stadig ikke kan belyse udviklingen i produktivitet og effektivitet.

Når DeMars er taget i fuld anvendelse, vil rigsrevisor i en ny undersøgelse vurdere, om anvendelsen af DeMars støtter forsvarets økonomistyringsmodel, hvis formål er at tilvejebringe et optimalt økonomisk beslutningsgrundlag for alle ledelsesniveauers prioritering af opgaver og resursetildeling inden for Forsvarsministeriets ansvarsområde."

Rigsrevisors notat af 28. februar 2006

Rigsrevisors notat af 27. maj 2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/05 om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars. I 2010 iværksatte Rigsrevisionen en ny selvstændig undersøgelse af forsvarets økonomistyring. Den nye undersøgelse følger i al væsentlighed op på de problemstillinger, der er forbundet med DeMars, som blev rejst i beretningen fra 2005. Derfor afslutter Rigsrevisionen beretningssagen fra 2005.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 15. juni 2011

Beretning nr. 3/05 om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars

Sagen optages i Endelig betænkning 2010 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Beretningssagen afsluttes, idet opfølgningen på, hvordan it-systemet De-Mars anvendes i forsvarets styring, sker i en ny beretningssag. Statsrevisorerne afgiver i dag den nye beretning til Folketinget - nr. 8/2010 om forsvarets økonomistyring."

Beretningshistorik