Beretning om visumadministrationen på danske ambassader og generalkonsulater

08-06-2005

Beretning nr. 15/2004

Udenrigsministeriet orienterede i oktober 2004 rigsrevisor og Udenrigspolitisk Nævn om, at uregelmæssigheder på flere ambassader og generalkonsulater havde medført, at der var blevet udstedt ca. 1.000 visa, som ikke burde have været udstedt. Rigsrevisor besluttede på den baggrund at undersøge, om visumadministrationen på danske repræsentationer er tilrettelagt betryggende.

Regelgrundlaget for repræsentationernes visumadministration findes i fælles Schengen-regler og i udlændingeloven, der administreres af Integrationsministeriet og Udlændingestyrelsen. Integrationsministeren har efter aftale med udenrigsministeren bemyndiget danske ambassader og generalkonsulater i udlandet til at udstede visa.

Rigsrevisionen har undersøgt, om Integrationsministeriet og Udenrigsministeriet har etableret et effektivt tilsyn med repræsentationernes visumudstedelse. Videre er det undersøgt, om Udenrigsministeriet har tilrettelagt rammerne for repræsentationernes visumopgaver tilfredsstillende, og om repræsentationernes sagsbehandling er korrekt. På baggrund af undersøgelsen har Rigsrevisionen desuden givet en række generelle anbefalinger til forbedringer af sagsgangene på repræsentationerne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 8. juni 2005 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 15/04 om visumadministrationen på danske ambassader og generalkonsulater

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at visumadministrationen på danske ambassader og generalkonsulater ikke er tilrettelagt på en helt betryggende måde. Sagsbehandlingen er således ikke i alle tilfælde korrekt og veldokumenteret.

Statsrevisorerne påtaler, at Udenrigsministeriets og Integrationsministeriets tilsyn og kontrol med repræsentationernes visumudstedelse har været utilstrækkelig og ineffektiv.

Statsrevisorerne kritiserer, at den usikre sagsbehandling medfører unødvendige risici. Dels er der risiko for yderligere tilfælde af uregelmæssigheder og visummisbrug, dels risiko for, at personer, som ville være berettigede til at få et visum, ikke får deres ansøgning imødekommet.

Statsrevisorerne forventer, at udenrigsministeren og integrationsministeren skaber fuld klarhed over, hvordan det faglige ansvar for og tilsynet med repræsentationernes visumudstedelse er fordelt mellem de 2 ministerier."

Rigsrevisors notat af 16. november 2005

Rigsrevisors notat af 10. maj 2007

Beretningshistorik