Beretning om digitale løsninger i staten

07-12-2005

Beretning nr. 4/2005

I beretningen gøres der status over, hvor langt digitaliseringen er nået inden for en række udvalgte statslige institutioner. Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, i hvilket omfang de statslige institutioner har udnyttet muligheden for at digitalisere borger- og virksomhedsrettede serviceydelser og indberetninger, og i hvilket omfang de digitale løsninger har ført til øget service og effektiviseringer.

Rigsrevisionens undersøgelse har taget udgangspunkt i Projekt Digital Forvaltnings målsætning om, at den offentlige sektor i højere grad skal arbejde og kommunikere digitalt, samt at digital forvaltning skal skabe øget servicekvalitet og frigøre resurser.

Undersøgelsen bygger primært på data fra spørgeskemaer udarbejdet til departementer, direktorater, styrelser og institutioner på 6 ministerområder. Undersøgelsen omfatter 42 institutioner med tilsammen 353 ydelser (indberetninger og serviceydelser) med mindst 2.000 årlige transaktioner.

Formålet er i undersøgelsen nedbrudt i 3 delspørgsmål: a) Har institutionerne udnyttet mulighederne for at etablere borger- og virksomhedsrettede digitale løsninger? b) Anvender brugerne de udbudte digitale løsninger? c) Har de digitale løsninger ført til serviceforbedringer og effektiviseringer?

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 7. december 2005 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/05 om digitale løsninger i staten

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Beretningen viser, at store dele af statens borger- og virksomhedsrettede ydelser er digitaliserede. Der er dog uudnyttede muligheder for digitalisering, ligesom der kunne være en større andel af borgere og virksomheder, som benytter de allerede digitaliserede ydelser.

Det er et formål med digitalisering at yde borgere og virksomheder bedre statslig service. På den baggrund finder statsrevisorerne det utilfredsstillende, at institutionerne kun i forbindelse med 60 % af de digitale løsninger har opgjort, hvor mange brugere der har valgt at anvende den digitale løsning frem for andre muligheder – og kun for 21 % af løsningerne har undersøgt, om digitaliseringen har medført serviceforbedringer.

Statsrevisorerne finder det også utilfredsstillende, at det kun ved 19 % af de digitale løsninger er undersøgt, om de har medført en mere effektiv forvaltning i institutionerne."

Rigsrevisors notat af 10. maj 2006

Rigsrevisors notat af 27. april 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/05 om digitale løsninger i staten.

Der er i notatet fulgt op på 2 områder:

  • ministeriernes arbejde med at øge udbuddet af og anvendelsen af digitale løsninger
  • ministeriernes arbejde med institutionernes muligheder for at dokumentere resultaterne af digitaliseringsarbejdet.

Det er Rigsrevisionens vurdering, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik