Beretning om nye lønsystemer

20-04-2005

Beretning nr. 13/2004

De nye lønsystemer er en af Finansministeriets store reformer og har været i anvendelse i op til 7 år. Udgifter til løn udgør en betragtelig del af de samlede statslige driftsudgifter. De nye lønsystemer omfatter således ultimo 2004 godt halvdelen af de ansatte i staten med en samlet lønsum på ca. 31 mia. kr.

Overordnet er der en række forskelle mellem de gamle og de nye lønsystemer. De nye lønsystemer er mere decentrale, og de anciennitetsbaserede lønstigninger er reduceret betydeligt. Decentraliseringen medfører øgede frihedsgrader på det lokale niveau, men dermed også øget ansvar, idet der med de nye lønsystemer lægges en større del af lønnen ud til lokal forhandling og disposition.

Rigsrevisionen har foretaget en særskilt undersøgelse af de nye lønsystemer primært i forhold til Personalestyrelsens opgavevaretagelse. Rigsrevisionen har undersøgt, om Personalestyrelsens rådgivningsfunktion er tilfredsstillende, og om Personalestyrelsens aftaleindgåelser er dokumenterede og sker uden unødig forsinkelse. Endvidere har Rigsrevisionen undersøgt, om Personalestyrelsen har tilfredsstillende procedurer til lønovervågning.

Herudover har Rigsrevisionen undersøgt status for udmøntningen af nye lønsystemer i 21 udvalgte institutioner. Rigsrevisionen har således undersøgt, om de nye lønsystemer lokalt er udmøntet tilfredsstillende i institutionerne i form af en lønpolitik, der fremmer institutionernes mål, samt en effektiv lønstyring, der fokuserer på resultater.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. april 2005 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/04 om nye lønsystemer

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"De overordnede formål med lønreformen fra 1997 er, at de nye lønsystemer skal bidrage til større effektivitet og kvalitet i statens opgavevaretagelse samt skabe bedre arbejdspladser. De nye lønsystemer skal således bl.a. sikre et bedre grundlag for rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft og forbedre sammenhængen mellem lønfastsættelsen og den enkelte institutions mål.

Beretningen viser, at indførelsen af de nye muligheder for at aflønne statsligt ansatte er en stor reform, som det tager tid at indføre. Beretningen viser også, at ingen af de undersøgte institutioner har kunnet påvise, at de nye lønsystemer har effekt i form af øget kvalitet og effektivitet.

Statsrevisorerne konstaterer, at man er nået langt – selv om de nye lønsystemer endnu ikke er udmøntet helt tilfredsstillende."

Rigsrevisors notat af 22. juli 2005

Beretningshistorik