Beretning om Energistyrelsens tilsyn med energikonsulenter og kontrol med energibesparende tilskud

14-09-2004

Beretning nr. 14/2003

 I beretningen belyses Energistyrelsens godkendelse af og kontrol med de energikonsulenter, som udarbejder energimærker og -planer for bygninger. I forlængelse heraf vurderes kvalitetskontrollen af de energimærkninger, der udføres.

Beretningen vurderer endvidere, i hvilket omfang Energistyrelsen har sikret, at de gebyrer, der opkræves under ordningerne, er opkrævet i henhold til lovgrundlaget.

Beretningen analyserer herudover, hvorvidt administrationen af ordningerne er tilrettelagt effektivt. Analysen inddrager dels det organisatoriske set-up, dels den regnskabsmæssige tilrettelæggelse af ordningerne.

Endelig vurderer beretningen Energistyrelsens kontrol af og tilsyn med det statstilskud, som kommunerne frem til udgangen af 2003 udbetalte til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger. Ordningen var den sidste tilskudsordning til energibesparende foranstaltninger under Energistyrelsen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. september 2004 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/03 om Energistyrelsens tilsyn med energikonsulenter og kontrol med energibesparende tilskud

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne påtaler skarpt, at ministerens gennemførelse af de mærkningsordninger, som Folketinget har vedtaget med det formål at nedsætte energi- og vandforbruget i ejendomme, har været mangelfulde.

Beretningen viser, at gebyrerne under energimærkningsordningerne er blevet opkrævet, uden at ministeren havde sikret sig lovhjemmel. Da Folketinget i 2000 vedtog loven om bemyndigelse til at fastsætte regler om betaling af udgifter ved energikonsulenters godkendelse mv., undlod ministeren at fastsætte regler for forvaltningen i en bekendtgørelse og overlod – i strid med bemyndigelsen i loven – at opkræve gebyrer og godkende konsulenter til et administrativt udvalg."

Rigsrevisors notat af 16. februar 2005

Rigsrevisors notat af 3. maj 2006

Beretningshistorik