Beretning om Danmarks Eksportråd

10-03-2004

Beretning nr. 8/2003

I beretningen om Danmarks Eksportråd belyser Rigsrevisionen, hvordan Danmarks Eksportråds formål er fastsat i lovgivningen, og om Eksportrådets opgavevaretagelse lå inden for det opstillede formål.

Rigsrevisionen analyserede, om Danmarks Eksportråd har tilrettelagt en hensigtsmæssig forvaltning af betalingsordningen, herunder bl.a. om ministeriets betalingsbekendtgørelse følges, og om Eksportrådet foretager en ensartet behandling af kunderne.

I beretningen blev det endvidere undersøgt, om Danmarks Eksportråds styring af ressourcerne har været tilfredsstillende. Rigsrevisionen undersøgte her bl.a. udviklingen i produktiviteten, herunder om forskellen mellem de enkelte repræsentationer var blevet reduceret.

Rigsrevisionen analyserede endelig eksportfremmevirkningen i forhold til ressourceindsatsen, herunder om opgaveløsningen var fokuseret i forhold til at opnå en høj eksportrelevans.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 10. marts 2004 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 8/03 om Danmarks Eksportråd

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Lovgrundlaget giver vide rammer for Danmarks Eksportråd.

Statsrevisorerne finder, at udenrigsministeren bør sikre, at der ikke løses opgaver, som falder uden for Danmarks Eksportråds formål. Det bør endvidere fremgå, hvilken dansk tilknytning virksomhederne skal have for at modtage bistand.

Danmarks Eksportråd opkræver gebyrer for visse tjenesteydelser, hvilket i stigende grad har udviklet sig til et egentligt salg. Imidlertid er der ikke overblik over omkostningerne ved salg af tjenesteydelser, timebetalingen dækker langt fra de gennemsnitlige omkostninger ved ydelserne, og i nogle tilfælde opkræves kun betaling for en del af den forbrugte tid, hvorved der kan ske vilkårlig forskelsbehandling af kunderne.

Statsrevisorerne finder, at Udenrigsministeriet bør sikre en klar hjemmel til salg af tjenesteydelser og hjemmel til at sælge ydelserne til en pris, der er lavere end omkostningerne."

Rigsrevisors notat af 2. september 2004

Rigsrevisors notat af 15. marts 2007

Beretningshistorik