Beretning om statens selvforsikringsordning

14-01-2004

Beretning nr. 5/2003

Statens selvforsikringsordning er ikke en egentlig forsikringsordning. Der er derimod tale om, at staten ikke tegner forsikringer, men afholder udgifter til udbedring af skader med udgangspunkt i de givne bevillinger. Ministerierne registrerer ikke indtrufne skader særskilt, og det er derfor ikke muligt at få et samlet overblik over statens udgifter til udbedring af skader.

Beretningen handler om Finansministeriets tilrettelæggelse og administration af ordningen. Formålet er at belyse og vurdere, om ministeriet fører et overordnet tilsyn med ordningen, om regelgrundlaget klart definerer, hvem og hvilke risici der er omfattet af ordningen, og om ministeriets administration er i overensstemmelse med bevillingsreglerne.

Endvidere undersøges og vurderes de øvrige ministeriers administration af ordningen, bl.a. i relation til det generelle forbud mod at tegne forsikringer.

Forholdet til tredjemand belyses også, og beretningen vurderer, om selvforsikringsordningen stiller tredjemand anderledes, fordi staten ikke tegner forsikringer.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. januar 2004 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 5/03 om statens selvforsikringsordning

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Finansministeriet ikke har sikret, at der er et klart regelsæt for statens selvforsikringsordning. Uklare regler og forskellig praksis har medført, at der i ministerier og institutioner er usikkerhed om ordningens indhold og omfang, herunder tvivl om adgangen til at tegne forsikring for de risici, der ikke er omfattet af selvforsikringsordningen.

Statsrevisorerne kritiserer, at Folketinget ikke har sikkerhed for, at væsentlige omdisponeringer af bevillingerne forudgående forelægges Finansudvalget.

Statsrevisorerne gør opmærksom på, at det vil være i overensstemmelse med principperne for mål- og rammestyring, at styrelser og institutioner har et entydigt regelsæt at holde sig til, når de skal vurdere risikoen ved forskellige skadescenarier – fx når der skal træffes beslutning om foranstaltninger til at forebygge skader.

Statsrevisorerne har bemærket, at der hverken inden for eller uden for selvforsikringsordningen foreligger en samlet registrering af antallet af skader i staten og deres økonomiske omfang."

Rigsrevisors notat af 1. juli 2004

Rigsrevisors notat af 13. september 2006

Beretningshistorik