Beretning om hjælpepakkerne til barmarksværkerne

18-02-2004

Beretning nr. 6/2003

I beretningen har Rigsrevisionen undersøgt Energistyrelsens udbetaling af 2 statslige hjælpepakker på henholdsvis 250 mio. kr. (i 2000) og 85 mio. kr. (i 2003) til nødlidende barmarksværker og andre små, decentrale kraftvarmeanlæg. Gennemgangen er foretaget med udgangspunkt i de forudsætninger, som Folketinget lagde til grund for bevillingen af de 2 hjælpepakker.

I beretningen vurderes den af Energistyrelsen valgte metode til fordeling af støttemidlerne, herunder den anvendte fordelingsmodels beregningstekniske forudsætninger. Undersøgelsen indeholder for begge hjælpepakker herudover en gennemgang af Energistyrelsens konkrete beregning af støttebeløbene til ansøgerværkerne. Endelig foretages en vurdering af den information, som ansøgerværkerne modtog fra Energistyrelsen i forbindelse med hjælpepakkerne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 18. februar 2004 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 6/03 om hjælpepakkerne til barmarksværkerne

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne afgav den 4. september 2002 beretning nr. 17/01 om barmarksværkerne med meget kritiske bemærkninger. Blandt andet havde Folketingets Finansudvalg ikke i aktstykkerne fået fyldestgørende oplysninger om behovet for støtte til barmarksværkerne.

Denne beretning viser, at forvaltningen af den 1. hjælpepakke ikke var tilstrækkelig til at sikre et ensartet og veldokumenteret grundlag for beregningerne af støtte. Beregningerne var behæftet med en række datafejl, manglende kontrol og dokumentation samt utilstrækkelig information til værkerne. Dette resulterede i fejlagtigt opgjorte støttebeløb samt en generel usikkerhed ved beregningerne. Samlet set var forvaltningen ikke i overensstemmelse med Folketingets forudsætninger. Ved den 2. hjælpepakke var forvaltningen generelt i orden, hvorved de ansøgte værker fik mulighed for en ny vurdering, der kunne udbedre eventuelle fejl og unøjagtigheder ved den første støttefordeling.

Statsrevisorerne finder, at økonomi- og erhvervsministeren burde have oplyst Finansudvalget om baggrunden for det skøn, som lå til grund for ministeriets valg af referenceperiode for den gennemsnitlige oliepris i forbindelse med den 2. hjælpepakke."

Rigsrevisors notat af 23. juli 2004

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 8. december 2004

Beretning nr. 6/2003 om hjælpepakkerne til barmarksværkerne

Sagen optages i Endelig betænkning 2003 som afsluttet med følgende statsrevisorbemærkning:

"Denne beretning og Beretning nr. 17 2001 om barmarksværkerne har vist, at der inden for Økonomi- og Erhvervsministeriet har været behov for, at ansvars- og kompetencefordelingen er klar og afgrænset.

Statsrevisorerne er enige med rigsrevisor i, at ministeren har gennemført sådanne tiltag, at denne sag kan afsluttes."

Beretningshistorik