Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003

08-12-2004

Beretning nr. 15/2003

Beretning om revisionen af statsregnskabet indeholder Rigsrevisionens redegørelse for revisionen af statsregnskabet for finansåret 2003.

Beretningens indledende kapitel indeholder en beskrivelse af lovgrundlaget, statsregnskabet for 2003, metode og Rigsrevisionens erklæring om statsregnskabet.

For hvert ministerområde er kort omtalt antallet af virksomheder, de samlede udgifter og indtægter, dækningsgraden for den udførte revision samt Rigsrevisionens bedømmelse givet ved de enkelte revisioner. Rigsrevisionen giver på grundlag af den udførte revision en samlet vurdering af kvaliteten af de enkelte ministerområders regnskabsforvaltning, samt om ministerområdets regnskab var rigtigt. Videre er omtalt resultaterne af de revisioner og andre forhold, som Rigsrevisionen har fundet anledning til at fremhæve på grund af deres principielle interesse eller beløbsmæssige størrelse.

I beretningen er tillige redegjort for resultatet af 3 tværgående undersøgelser af Statens Lønsystem (SLS), de statslige årsrapporter og ministeriernes administration af statens refusioner til kommunerne.

Det fremgår af Rigsrevisionens erklæring om statsregnskabet, at revisionen afdækkede en række svagheder ved regnskabsforvaltningen samt fejl i regnskaberne for enkelte virksomheder. Disse svagheder og fejl havde indflydelse på vurderingen af de enkelte ministerområders regnskabsforvaltning og regnskaber, men havde ikke en sådan karakter, at de påvirkede Rigsrevisionens samlede vurdering af statsregnskabet for 2003. Det er derfor Rigsrevisionens vurdering, at statsregnskabet var rigtigt, og at dispositionerne generelt var i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 8. december 2004 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 15/03 om revisionen af statsregnskabet for 2003

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at statsregnskabet for finansåret 2003 er fundet rigtigt, og at dispo­si­tionerne generelt er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter. Revisionen har og­så afdækket, at regnskabet på nogle områder ikke er tilfredsstillende, og at der på en række om­rå­der snarest bør foretages forbedringer.

Derfor finder statsrevisorerne atter anledning til at gøre opmærksom på, at ledelsens indsats i og kontrol med regnskabsforvaltningen bør intensiveres i flere ministerier, institutioner og virksom­heder. Statsrevisorerne skal særligt pege på 2 områder, som en lang række ministerier og institutio­ner bør forbedre: Sikkerheden på it-området og afstemninger af statuskonti. Det sidste gæl­der så­vel de løbende afstemninger som afstemninger til årsregnskabet.

Statsrevisorerne har derudover hæftet sig ved og udtaler kritik i følgende enkeltsager:

Udenrigsministeriets nye Program- og Projektorientering (PPO), som bl.a. anvendes til at informere Finansudvalget om status på udviklingsbistanden, svarer ikke til oplysningerne i ministeriets økonomisystem. Ministeriets tilskudsforvaltning er stadig ikke tilfredsstillende. De regnskabsmæssige registreringer på tilsagnsområdet er ikke korrekte, der er endnu ikke overblik over administrationen af tilskudssagerne, og der er alt for mange uafsluttede tilskudsregnskaber. Regnskabsførelsen ved Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) har været usikker, og regnskabet var forkert.

Under Finansministeriet er væsentlige fejl i status for § 36. Pensionsvæsenet og i Økonomistyrelsens forvaltning af og igangsættelse af Statens Lønsystem (SLS).

Økonomi- og Erhvervsministeriet samlede pr. 1. juli 2003 hovedparten af ministerområdets økonomiforvaltning i Koncernøkonomi (KØ), men ikke alle basale regnskabsmæssige afstemninger blev gennemført, hvilket medførte risiko for fejl i årsregnskabets status.

Socialministeriet har ikke kunnet give en fyldestgørende forklaring på et væsentligt merforbrug på forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv., og Ankestyrelsen har stadig uafklarede mellemværender fra tidligere finansår.

Undervisningsministeriets registrering af afgivne tilsagn om tilskud er fortsat fejlbehæftet. Ministeriet har ikke haft klarhed over Træningsskolens bevillings- og regnskabsmæssige status, hvilket har medført fejl i statsregnskabet og overskridelse af bevillingerne. Regnskabet for Danmarks Evalueringsinstitut havde væsentlige fejl, da instituttets beholdningskonti ikke fremgik af balancen.

Under Kulturministeriet har regnskabet for Det Danske Filminstitut en række fejl, der viser manglende kvalitet i økonomiforvaltningen.

I sagen om oprykning af 6 sognepræster til lønramme 34 har Kirkeministeriet vist betydelig usikkerhed, manglende overblik og forståelse for administrative problemstillinger.

Statsrevisorerne påtaler, at kirkeministeren uden hjemmel har udbetalt fratrædelsesgodtgørelse til en pressesekretær."

Rigsrevisors notat af 17. marts 2005

Rigsrevisors notat af 21. februar 2006

Rigsrevisors notat af 7. februar 2007

Beretningshistorik