Beretning om Integrationsministeriets opgavevaretagelse i forbindelse med integrationsindsatsen

08-10-2003

Beretning nr. 2/2003

Med en ny, samlet integrationslov, der trådte i kraft 1. januar 1999, blev udførelsen af integrationsaktiviteterne overdraget til kommunerne. Staten yder finansiering til indsatsen gennem 75 % refusion og tilskud.

Formålet med undersøgelsen er at belyse og vurdere, om Integrationsministeriet har tilrettelagt udbetaling, afregning og kontrol med refusion og tilskud til kommunerne på tilfredsstillende vis, om Integrationsministeriet i tilstrækkeligt omfang indsamler data om de integrationsaktiviteter, der foregår i kommunerne, om de indsamlede data er tilstrækkeligt aktuelle til at sikre ministeriet styringsrelevant viden om aktiviteterne, om de indsamlede data er tilstrækkeligt systematiske til, at ministeriet kan sammenligne udviklingen over tid, og om Integrationsministeriet i tilstrækkeligt omfang har undersøgt, om lovens formål indfries. Undersøgelsen vedrører perioden 1999-2002.

I forbindelse med undersøgelsen har Integrationsministeriet og Rigsrevisionen endvidere drøftet, hvilke opgaver Integrationsministeriet har i forbindelse med integrationsindsatsen. Drøftelsen fremgår af beretningen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 8. oktober 2003 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 2/03 om Integrationsministeriets opgavevaretagelse i forbindelse med integrationsindsatsen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Denne beretning viser, at Integrationsministeriet

  • samlet set har tilrettelagt udbetaling og kontrol med refusion og tilskud til kommunerne på en tilfredsstillende måde,
  • har opbygget en database, som giver en lang række oplysninger om integrationsindsatsen i kommunerne – og at disse data kan gøres mere præcise, systematiske og aktuelle,
  • foretager mange ad hoc-undersøgelser, som analyserer relevante problemstillinger,
  • ved en gentagelse af ad hoc-undersøgelserne kunne få mere systematiske og sammenlignelige oplysninger om aktiviteterne – som løbende kunne belyse, om hensigten med loven opfyldes,
  • ikke i tilstrækkeligt omfang har undersøgt, om integrationslovens formål indfries.

Hertil skal statsrevisorerne bemærke, at ministeren har en almindelig pligt til at følge, om hensigten med lovgivningen opfyldes. Det væsentlige er, at ministeren er i stand til at give Folketinget de fornødne oplysninger.

Statsrevisorerne forventer, at integrationsministeren i sin § 18-redegørelse til denne beretning indarbejder en kort beskrivelse af, hvorledes integrationsindsatsen forløber."

Rigsrevisors notat af 5. januar 2004

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 18. februar 2004

Beretning nr. 2/2003 om Integrationsministeriets opgavevaretagelse i forbindelse med integrationsindsatsen

Sagen optages som fortsat sag i Endelig betænkning 2003 med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne følger udviklingen i denne sag med opmærksomhed."

Rigsrevisors notat af 24. oktober 2006

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 8. november 2006

Beretning nr. 2/2003 om Integrationsministeriets opgavevaretagelse i forbindelse med integrationsindsatsen

Sagen optages i Endelig betænkning 2005 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer, at der stadig ikke foreligger sammenhængende og aktuelle data om integrationsindsatsens aktiviteter og effekter. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at integrationsministeren endnu ikke har undersøgt, om integrationslovens formål indfries - når en sådan undersøgelse blev stillet statsrevisorerne i udsigt i ministerens redegørelse fra december 2003. Statsrevisorerne vil nøje følge sagens videre udvikling."

Beretningshistorik