Beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

14-05-2003

Beretning nr. 11/2002

Der er i Danmark ca. 1.600 selvejende institutioner, heraf ca. 1.100 på Undervisningsministeriets område, der afholder halvdelen eller mere af deres udgifter af statslige midler. I 1991 var der ca. 620 selvejende uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets og Forskningsministeriets område. Selvejeprincippet gælder således for betragteligt flere uddannelsesinstitutioner end for 10 år siden, og – efter universiteternes overgang til selveje – også for nogle af de mest bevillingstunge institutioner i det statslige system.

Beretningen handler om styreformen ved en række nyligt oprettede selvejende uddannelsesinstitutioner og disses økonomiske udgangspunkt, og den omfatter institutioner på Undervisningsministeriets, Videnskabsministeriets samt Økonomi- og Erhvervsministeriets områder.

Rigsrevisionen har undersøgt, hvad der karakteriserer en selvejende institution, og om der findes et entydigt selvejebegreb. Der gøres rede for den konkrete udformning af institutionernes rammebetingelser, og ministeriernes tilsyn med institutionerne belyses.

Undersøgelsen af institutionernes økonomiske udgangspunkt omfatter dels en belysning og vurdering af selve overgangsprocessen, dels en belysning af, om ministerierne forud for institutionernes overgang til selveje havde udarbejdet økonomiske analyser, og endelig en gennemgang af institutionernes åbningsbalancer og første årsregnskaber.

Beretningen, hvis analyser er tværgående, indeholder en række generelle anbefalinger ved etablering af selvejende institutioner.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. maj 2003 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 11/02 om selvejende uddannelsesinstitutioner

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Undersøgelsen viser, at begrebet ”selveje” ikke har et entydigt indhold, og at reguleringen ved konkret lovgivning og ved forskellige rammebetingelser giver markante forskelle på institutionernes frihedsgrader og retsstilling.

Et stigende antal institutioner går fra at have været politisk styrede til højere grad af selvstændigt driftsansvar, og statsrevisorerne finder, at Folketinget i forbindelse med etableringen af selvejende institutioner bør have mere præcise oplysninger om det konkrete indhold. Tilsvarende har selvejende institutioner under etablering et behov for retssikkerhed og konkret kendskab til fremtidige frihedsgrader.

Statsrevisorerne anbefaler derfor, at indholdet i denne beretning indgår i regeringens overvejelser forud for fremlæggelse af beslutningsgrundlag for Folketinget, når der fremover fremsættes lovforslag om etablering af selvejende institutioner.

Statsrevisorerne forventer, at også finansministeren afgiver redegørelse til denne beretning, herunder bl.a. om regler eller retningslinjer for udarbejdelse af åbningsbalance og for krav til kapitalgrundlag ved etableringen af selvejende institutioner."

Rigsrevisors notat af 23. oktober 2003

Rigsrevisors notat af 6. maj 2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2002 om selvejende uddannelsesinstitutioner. Der er i notatet lagt vægt på Finansministeriets overvejelser og initiativer i forhold til at udarbejde generelle regler for selvejende institutioners åbningsbalancer og kapitalgrundlag.

Med notatet betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 18. maj 2011

Beretning nr. 11/02 om selvejende uddannelsesinstitutioner

Sagen optages i Endelig betænkning 2010 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Beretningen om selvejende uddannelsesinstitutioner er 8 år gammel, men kan nu afsluttes med et tilfredsstillende resultat.

Finansministeriet har i de forløbne år stået i spidsen for et større analysearbejde, som i 2009 resulterede i selvejerapporten med oplæg til den selvejereform, som vil blive implementeret på forskellig vis i løbet af 2011.

Hermed er der skabt et nødvendigt grundlag for definition af selvejebegrebet og af de selvejende institutioners ansvar, kompetence og frihedsgrader, ligesom der nu foreligger retningslinjer og vejledninger for udarbejdelse af åbningsbalancer og kapitalgrundlag ved etablering af selvejende institutioner."

Beretningshistorik