Beretning om flerårsaftalen for Kriminalforsorgen i 1999-2003

13-08-2003

Beretning nr. 15/2002

En kreds af forligspartier indgik en flerårsaftale om Kriminalforsorgen for perioden 1999-2003. Kriminalforsorgen fik ved flerårsaftalen i alt tilført ca. 1,4 mia. kr. til at gennemføre en række initiativer. Til gengæld skulle Kriminalforsorgen i aftaleperioden effektivisere for ca. 284 mio. kr. og øge det gennemsnitlige belæg fra 90 til 92 %.

Beretningen indeholder dels en vurdering af, i hvilket omfang Kriminalforsorgen har opfyldt flerårsaftalen, dels en vurdering af, hvilken opfølgning der har fundet sted på flerårsaftalen i Kriminalforsorgen og Justitsministeriet.

Vurderingerne af Kriminalforsorgens opfyldelse af flerårsaftalen baserer sig på, om Kriminalforsorgen overordnet set har gennemført de opstillede initiativer og effektiviseringskrav i henhold til udmøntningsplanen for flerårsaftalen 1999-2003 og resultatkontrakten for samme periode.

Undersøgelsen indeholder en kvantitativ vurdering af, om de planlagte initiativer og effektiviseringer er gennemført, men ikke en kvalitativ vurdering af de opnåede resultater og heller ikke en vurdering af årsagerne til en eventuel manglende målopfyldelse.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 13. august 2003 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 15/02 om flerårsaftalen for Kriminalforsorgen i 1999-2003

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Denne beretning viser, at der fortsat er problemer med Kriminalforsorgens økonomistyring. I 1999 blev der i statsrevisorernes beretning nr. 6/98 om Kriminalforsorgens økonomistyring og i Justitsministeriets ”Analyse af Kriminalforsorgen, bind 1-4” fokuseret på en række problemer, som bl.a. havde forårsaget en større budgetoverskridelse i 1996.

Statsrevisorerne påtaler, at justitsministerens opfølgning ikke har været tilfredsstillende: Ministeriet har ikke i tide fulgt op på flerårsaftalen. Folketinget er først med betydelig forsinkelse blevet orienteret om Kriminalforsorgens manglende indfrielse af flerårsaftalens effektiviseringskrav."

Rigsrevisors notat af 30. januar 2004

Beretningshistorik