Beretning om Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse på asyl- og opholdsområdet

02-04-2003

Beretning nr. 9/2002

I beretningen vurderes det, om behandlingen af asylsager er hensigtsmæssigt tilrettelagt i Udlændingestyrelsen, så sagsbehandlingen gennemføres uden unødige forsinkelser. Formålet hermed er at sikre, at indkvarteringsomkostningerne til asylansøgere ikke bliver unødigt høje, og at ventetiden på en afgørelse for asylansøgeren bliver så kort som mulig.

Det vurderes videre, om ressourcetilpasningen mellem de forskellige myndigheder på asylområdet sikrer en optimal sagsbehandling, så der ikke opstår sagspukler, der påvirker den samlede sagsbehandlingstid og dermed størrelsen af indkvarteringsomkostningerne.

Beretningen indeholder ligeledes en vurdering af, om Udlændingestyrelsens behandling af sager på opholdsområdet (familiesammenføringssager, arbejdstilladelser og visum) er tilrettelagt hensigtsmæssigt, så der ikke opstår unødige forsinkelser for ansøgerne.

Beretningen indeholder endelig en vurdering af, om Udlændingestyrelsens statistikker på asyl- og opholdsområdet giver relevante oplysninger om tilladelser, sagsbehandlingstider, omkostninger mv., samt om der er procedurer, der sikrer mod fejl i statistikmaterialet.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 2. april 2003 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 9/02 om Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse på asyl- og opholdsområdet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne har bemærket, at asylsagernes liggetid i Udlændingestyrelsen, herunder tiden, hvor berostillede sager afventer oplysninger fra andre instanser, har væsentlig indflydelse på både sagsbehandlingstid og indkvarteringsudgifter.

Statsrevisorerne finder det derfor særlig påkrævet, at Udlændingestyrelsen har et system, der præcist kan kortlægge og kvantificere de enkelte elementer i sagsbehandlingstiden, herunder årsagerne til liggetider for ansøgningerne.

Statsrevisorerne finder endvidere, at integrationsministeren bør sikre, at Udlændingestyrelsen indgår en formaliseret og forpligtende samarbejdsaftale med Rigspolitiet og Flygtningenævnet med henblik på en bedre løsning af opgaverne på asylområdet."

Rigsrevisors notat af 24. september 2003

Rigsrevisors notat af 11. januar 2007

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 24. januar 2007

Beretning nr. 9 2002 om Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse på asyl- og opholds­området

Sagen optages i Endelig betænkning 2005 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne bemærkede i Beretning nr. 10 2005 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser, at statsrevisorerne fandt det kritisabelt, at integrationsministeren ikke har sikret en it-understøttet, effektiv og betryggende sagsbehandling i Udlændingestyrelsen (nu Udlændingeservice).

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at det vil tage op til 6 år at digitalisere sagsbehandlingen i Udlændingeservice.

Med denne bemærkning afslutter statsrevisorerne denne beretningssag, idet statsrevisorerne vil følge op på sagen i forbindelse med Beretning nr. 10 2005."

Beretningshistorik