Beretning om selskabsligningen

04-09-2002

Beretning nr. 16/2001

Beretningen handler om, hvorvidt statens overtagelse af selskabsligningen fra kommunerne har medført en forbedring af ligningen. Den ændrede organisering i 1998 medførte bl.a., at kommunerne kunne udføre selskabsligningen på kontrakt med ToldSkat. Rigsrevisionen har undersøgt, om ToldSkat har etableret en hensigtsmæssig styring af området, om der er sket en styrkelse af ligningen, samt om den ændrede organisering har medført bedre resultater, bl.a. i form af flere og mere målrettede kontroller. Undersøgelsen viser, at der er sket en forbedring af resultaterne, selv om det på grund af et mangelfuldt datagrundlag ikke var muligt at vurdere effektiviteten af ligningen. Desuden har Rigsrevisionen undersøgt, om der er etableret hensigtsmæssige procedurer for rapportering og opfølgning på området og endeligt, om der er etableret en dækkende og enstrenget revisions- og tilsynsordning. Samlet set konkluderes det i beretningen, at der er sket en styrkelse af tilrettelæggelsen og gennemførelsen af selskabsligningen, men at der fortsat er behov for forbedringer.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 4. september 2002 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 16/01 om selskabsligningen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at statens overtagelse af ansvaret for selskabsligningen har medført en mere effektiv og ensartet selskabsligning, men også, at der fortsat er behov for forbedringer af styringen og tilrettelæggelsen."

Rigsrevisors notat af 14. februar 2003

Rigsrevisors notat af 16. november 2005

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 7. december 2005

Den 7. december 2005

Beretning nr. 16 2001 om selskabsligningen

Sagen optages i Endelig betænkning 2004 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Udførelsen af selskabsligningen sker med virkning fra den 1. november 2005 på statslige skattecentre. Statsrevisorerne konstaterer, at der fortsat er behov for forbedringer af styringen og tilrettelæggelsen af selskabsligningen. Rigsrevisor bør løbende følge udviklingen."

Beretningshistorik