Beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet

13-11-2002

Beretning nr. 2/2002

Statsamterne er selvstændige regionale enheder under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og de har flere hvervgivende ministerier. I afsnittet om produktivitet belyses produktiviteten og effektiviteten i statsamterne. Under produktivitetsafsnittet sammenlignes statsamternes produktivitet for 2000 og 2001. Produktivitetsforskellene mellem statsamterne benchmarkes og analyseres yderligere på de 4 væsentligste områder. Desuden vurderes tidsforbruget til ledelses- og hjælpefunktioner i forhold til det samlede forbrug i statsamterne. Analysen af effektiviteten i statsamterne omfatter sagsbehandlingstider, herunder forskelle mellem statsamterne, og kvalitetsmålinger for statsamterne. Endelig vurderes statsamternes bevillingsmodel, som benyttes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved fordelingen af den samlede bevilling på statsamter.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 13. november 2002 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 2/02 om statsamternes produktivitet og effektivitet

Statsrevisorerne afgav ingen bemærkninger til beretningen.

Rigsrevisors notat af 11. april 2003

Rigsrevisors notat af 1. marts 2006

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 22. marts 2006

Den 22. marts 2006

Beretning nr. 2/02 om statsamternes produktivitet og effektivitet

Sagen optages i Endelig betænkning 2004 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det væsentligt for en god borgerservice, at der fortsat måles og følges op på produktivitet, sagsbehandlingstider og brugertilfredshed – også efter at statsamternes opgaver overgår til de nye statsforvaltninger."

Rigsrevisors notat af 29. september 2008

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 10. oktober 2010

10. oktober 2008

Beretning nr. 2/02 om statsamternes produktivitet og effektivitet

Sagen optages som fortsat sag i Endelig betænkning 2007 med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne skal gentage, at man finder det væsentligt for en god borgerservice, at der også i de nye statsforvaltninger måles og følges op på produktivitet, sagsbehandlingstider og brugertilfredshed.

Derfor finder Statsrevisorerne, at Velfærdsministeriet bør følge op på de enkelte statsforvaltningers initiativer og herunder sikre sig, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for nævnsområderne opfylder de fastsatte mål."

Rigsrevisors notat af 2. marts 2010

Notatet følger op på beretning nr. 2/02 om statsamternes (de nuværende statsforvaltninger) produktivitet og effektivitet.

Notatet handler om statsforvaltningernes sager på nævnsområdet, dvs. de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene. I notatet følges udviklingen på 2 områder:

  • resultatkravene til statsforvaltningernes sagsbehandlingstider på området
  • statsforvaltningernes sagsbehandlingstider.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på de 2 områder.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 18. marts 2010

Beretning nr. 2/02 om statsamternes produktivitet og effektivitet

Sagen optages i Endelig betænkning 2008 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne har fulgt denne sag siden 2002 og må fortsat konkludere, at de gennemsnitlige sagsbehandlingstider er for lange i nogle af de sociale nævn og i nogle af beskæftigelsesankenævnene.

Statsrevisorerne finder, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i statsforvaltning Midtjylland er helt utilfredsstillende lang.

Statsrevisorerne finder, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet bør følge initiativerne til at nedbringe sagsbehandlingstiderne og sikre, at sagsbehandlingstiderne nedbringes til et fælles lavt niveau, så der sikres god borgerservice i hele landet."

Statsrevisorerne den 18. marts 2010

Rigsrevisors notat af 12. oktober 2011

Rigsrevisionen følger op på beretning nr. 2/02 om statsamternes (de nuværende statsforvaltningers) produktivitet og effektivitet.

Notatet handler om statsforvaltningernes sager på nævnsområdet, dvs. de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene. I notatet er der bl.a. fulgt op på udviklingen i resultatkrav til sagsbehandlingstider på nævnsområdet og på udviklingen i sagsbehandlingstiderne på området.

Rigsrevisionen vil i et kommende notat fortsat følge, om Økonomi- og Indenrigsministeriet fastholder ens resultatkrav til sagsbehandlingstider på nævnsområdet for hele landet, udviklingen i sagsbehandlingstiderne på området, og om ministeriet sikrer ensartede sagsbehandlingstider på tværs af statsforvaltningerne.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 26. oktober 2011

 

Beretning nr. 2/02 om statsamternes produktivitet og effektivitet

Sagen optages i Endelig betænkning 2010 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

" Statsrevisorerne konstaterer, at der er stor forskel på, hvor mange klagesager en sagsbehandler skal klare ved nævnene i de 5 statsforvaltninger. Det har betydning for sagsbehandlingstiden, som har været utilfredsstillende lang i Nordjylland og Midtjylland. Statsrevisorerne gentager, at Økonomi- og Indenrigsministeriet bør følge initiativerne til at nedbringe statsforvaltningernes sagsbehandlingstider i de sociale nævn og i beskæftigelsesankenævnene. Sagsbehandlingstiderne bør nedbringes til et fælles lavt niveau, så der sikres god borgerservice i hele landet."

Statsrevisorerne den 26. oktober 2011

Rigsrevisionens notat af 18. juni 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/02 om statsamternes produktivitet og effektivitet. 

Rigsrevisionen har i en ny beretning fra juni 2014 igen undersøgt området. Beretningen om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne er en opfølgning på beretningen om statsamternes produktivitet og effektivitet og er udarbejdet i forlængelse af det seneste notat til Statsrevisorerne fra oktober 2011 om sagen.

Det er Rigsrevisionens vurdering, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik