Beretning om Statens Luftfartsvæsens gebyrer

23-01-2002

Beretning nr. 4/2001

Beretningen handler om Statens Luftfartsvæsens (SLV) opkrævning af gebyrer i perioden 1998-2001. SLV’s gebyrindtægter udgjorde i 2000 ca. 56 mio. kr. Rigsrevisionen har undersøgt, om SLV på Luftfartstilsynets område har hjemmel til at opkræve gebyrer eller formålsbestemte afgifter, og om SLV’s gebyrberegning sker i overensstemmelse med de statslige regler og vejledninger. I beretningen vurderes det desuden, om SLV gennem målinger af produktiviteten kan vise, at produktionen sker omkostningsbevidst, og om SLV har systemer til styring af aktiviteter og kapacitet, der kan bidrage til, at opgavevaretagelsen tilrettelægges rationelt.

Rigsrevisionen har tillige undersøgt 4 gebyrbelagte ydelser, der over en længere periode har været genstand for klager fra luftfartens brugere, med henblik på, om SLV har hjemmel til at opkræve betaling for de 4 gebyrbelagte ydelser, om SLV har hjemmel til at opkræve betaling for ydelserne, i det omfang de oprindeligt var gratis, og om ydelserne er afgrænset, så brugerne kun får og/eller betaler for den ydelse, de har interesse i at modtage og vil anvende.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den. 23. januar 2002 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/01 om Statens Luftfartsvæsens gebyrer

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statens Luftfartsvæsen er en brugerfinansieret monopolvirksomhed, der leverer gebyrbelagte ydelser, og som ikke kan opkræve formålsbestemte afgifter. Som sådan har SLV derfor en særlig for­pligtelse til at producere omkostningsbevidst og til at opdele ydelserne, så brugerne alene betaler for det, som de har behov for.

Statsrevisorerne finder det klart utilfredsstillende:

  • at Statens Luftfartsvæsens gebyrberegning ikke sker i overensstemmelse med de statslig regler og vejledninger, og
  • at SLV ikke kan dokumentere, at produktionen af ydelser sker omkostningsbevidst.

Statsrevisorerne tilslutter sig rigsrevisors bemærkning om, at Trafikministeriet snarest muligt bør tydeliggøre hjemlen til at opkræve gebyr for udstedelse af EU-licenser."

Rigsrevisors notat af 27. februar 2004

Beretningshistorik