Beretning om Danidas køb af konsulentydelser

19-09-2001

Beretning nr. 13/2000

Beretningen omhandler Danidas køb af konsulentydelser hos eksterne konsulenter. Beretningen vurderer, om Danida har dækkende og hensigtsmæssige regelsæt vedrørende konsulentkøb. Det vurderes, om Danida har dokumentation for, at konsulentydelser i og uden for konkurrence anskaffes på de mest fordelagtige vilkår, og om Danidas forvaltning sikrer habilitet i opgavevaretagelsen gennem uafhængighed og uvildighed ved valg af konsulenter. Endelig undersøges om Danidas ledelse iværksætter de nødvendige behovsanalyser før køb af konsulentydelser og har en overordnet styring vedrørende forbruget af konsulenter.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den. 19. september 2001 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/00 om Danidas køb af konsulentydelser

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at Danida ifølge Rigsrevisionens beretning som helhed har udarbej­det dækkende og udførlige retningslinjer for køb af såvel kortvarige som langvarige konsulentydelser. Men statsrevisorerne finder det dog utilfredsstillende, at Danida kun i mindre omfang kan do­kumentere sagernes forløb, og finder, at Danida fortsat kan forbedre sin forvaltning vedrørende køb af konsulentydelser."

Rigsrevisors notat af 29. januar 2003

Beretningshistorik