Beretning om toldkontrollen

21-02-2001

Beretning nr. 6/2000

I beretningen er analyseret og vurderet Told•Skats administrative tilrettelæggelse og udførelse af toldkontrolopgaverne i landets 8 toldcentre. Formålet med beretningen er, bl.a. ved sagsgennemgang i toldcentrene, at vurdere, om Told•Skat har etableret et godt organisatorisk og administrativt grundlag for en effektiv toldkontrol. Det er endvidere vurderet, om toldcentrene har udført toldkontrollen ensartet på tværs af toldcentrene og i overensstemmelse med de gældende regler. I beretningen er det også vurderet, om de opstillede udviklingsmål på toldområdet i Told•Skats resultatkontrakt er nået. Endelig indeholder beretningen en vurdering af den interne kontrol i toldcentrene, herunder om den er udført korrekt og hensigtsmæssigt.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. februar 2001 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 6/00 om toldkontrollen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at de seneste års initiativer og organisationsændringer har medført en styrket toldkontrol, men at der på en række områder fortsat er behov for forbedringer."

Beretningshistorik