Beretning om overvågningen af olieforurening på havet

18-04-2001

Beretning nr. 9/2000

Beretningen indeholder en analyse og vurdering af de statslige initiativer vedrørende opdagelse af olieforurening i de danske farvande samt identifikation og strafforfølgelse af olieforurenere i perioden 1995-2000. Formålet med beretningen er at vurdere, om den statslige overvågning af olieforurening er effektiv. Beretningen undersøger, om overvågningsindsatsen er organiseret, så statens fly- og satellitovervågning opdager de forekommende olieudslip, om kilden til forureningen identificeres, samt om lovovertræderne bliver straffet. Undersøgelsen er baseret på materiale indhentet ved brevveksling og møder med de involverede myndigheder. Det er beretningens vurdering, at den samlede indsats over for olieforureningen på havet ikke er effektiv. Indsatsen bør målrettes mod at opdage udslippene så tidligt, at der kan identificeres betydeligt flere forurenere og straffes langt flere lovovertrædere.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den. 18. april 2001 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 9/00 om overvågningen af olieforurening på havet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Forsvarsministeriets og Miljø- og Energiministe­riets samlede indsats over for olieforurening på havet ikke har været effektiv.

Statsrevisorerne er opmærksomme på, at det ikke alene er et spørgsmål om bedre organisering af overvågningsindsatsen ved fly, satellitter og skibe. Det er mindst lige så afgørende at øge effekti­viteten af myndighedernes opfølgning på de observerede olieforureninger i form af identifikation, do­kumentation og retshåndhævelse.

Statsrevisorerne forventer, at både forsvarsministeren og miljø- og energiministeren i deres re­de­gørelser til denne beretning vurderer erfaringerne med den ny havmiljølov og herunder især, om loven giver bedre mulighed for at straffe lovovertrædere."

Rigsrevisors notat af 28. januar 2003

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 12. marts 2003

Beretning nr. 9 2000 om overvågningen af olieforurening på havet

Sagen optages i Endelig betænkning 2001 som afsluttet med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Forsvaret har forbedret flyovervågningen af havmiljøet samt, at Forsvarets organisering af overvågningen sikrer en hurtig og kompetent reaktion på ulovlig olieudledning på havet."

Beretningshistorik