Beretning om gennemførelse af statslige edb-projekter

27-09-2000

Beretning nr. 9/1999

Beretningen omhandler en undersøgelse og bedømmelse af statslige edb-projekter. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, hvor samtlige 20 departementer og 58 udvalgte institutioner afgav oplysninger, blev det undersøgt, hvordan gennemførelsen af statslige edb-projekter forløb. Departementerne og institutionerne gav oplysning om deres 4 største igangværende eller afsluttede edb-projekter i perioden 1997-1999. 124 edb-projekter med totalomkostninger på godt 4,5 mia. kr. indgik i undersøgelsen. Formålet med undersøgelsen var bl.a. at kortlægge omfanget af og analysere problemerne med at overholde de tidsmæssige og økonomiske rammer samt problemerne med at leve op til de funktionelle krav, der oprindeligt var stillet til projektet. Desuden indgik det, hvorvidt problemerne med gennemførelsen af statslige edb-projekter kunne genfindes i udenlandske erfaringer med edb-projekter. Dette skete ved at opsummere og sammenligne resultaterne fra den danske undersøgelse med lignende undersøgelser i Sverige, Norge og Storbritannien. På baggrund af undersøgelsen af de danske edb-projekter og sammenligningen med de udenlandske erfaringer med gennemførelsen af edb-projekter opstillede Rigsrevisionen 10 overordnede anbefalinger. Anbefalingerne rettede sig mod væsentlige forhold i styringen, organiseringen, planlægningen og gennemførelsen af projekterne. De blev opstillet med henblik på at øge kompetencen og mindske omfanget af problemer ved statslige edb-projekter i fremtiden.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 27. september 2000 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 9/99 om gennemførelse af statslige edb-projekter

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne fremsendte den 7. juni 2000 denne beretning til Finansudvalget i henhold til Fo­lketingsbeslutning om statsrevisorernes valg og virksomhed, § 10, stk. 2, og afgav den 15. juni 2000 bemærkning herom til Finansudvalget.

Finansudvalget fandt, "at de af Finansudvalget vedrørende statslige edb-projekter til bl.a. finans-, arbejds-, forsknings- og undervisningsministrene stillede spørgsmål og Rigsrevisionens under­søgelse heraf har været nyttige og nødvendige. Undersøgelsen har identificeret en række årsager til, at edb-projekter forsinkes og fordyres og har givet en række anvisninger på, hvorledes styrin­gen, organiseringen, planlægningen og gennemførelsen af statslige edb-projekter kan styrkes."

Finansudvalget var tillige enige med statsrevisorerne i, at der var behov for en undersøgelse af AMANDA-projektet og for en opfølgning på beretningen. Udvalget fandt, at en sådan opfølgning bedst kunne gennemføres ved at behandle sagen som en revisionssag efter den i rigsrevisorlovens § 18 foreskrevne procedure. Finansudvalget sendte derfor beretningen tilbage til statsrevisorerne den 21. juni 2000.

Statsrevisorerne afgiver hermed beretningen til Folketinget. Beretningen er undergivet rigsrevi­sorlovens regler om en efterfølgende redegørelse fra ministeren og rigsrevisors bemærkninger her­til. Statsrevisorernes endelige stillingtagen hertil vil finde sted i forbindelse med afgivelsen af En­delig betænkning over statsregnskabet.

Beretningen er rigsrevisors beskrivelse og vurdering af de mere generelle kendetegn ved gennem­førelsen af statslige edb-projekter. Statsrevisorerne har især hæftet sig ved rigsrevisors anbefa­linger til gennemførelsen af statslige edb-projekter.

Arbejdsmarkedsstyrelsens AMANDA-projekt er ikke endeligt vurderet i beretningen, og statsrevi­so­rerne har derfor anmodet rigsrevisor om i en ny beretning til statsrevisorerne at foretage en ud­tøm­mende undersøgelse af AMANDA-projektet og herunder efterprøve, om arbejdsministerens op­lys­ninger til Folketingets Finansudvalg har været fyldestgørende."

Beretningshistorik