Beretning om Arbejdstilsynets styring af tilsynsfunktionen

04-10-2000

Beretning nr. 14/1999

Beretningen vurderer Arbejdstilsynets styring af tilsynsfunktionen. Der redegøres for organiseringen af arbejdsmiljøområdet og udviklingen i antallet af arbejdsskader. Det vurderes, om Arbejdstilsynet har tilrettelagt systemer og processer til styring af aktiviteter og produktion i overensstemmelse med tilsynets formål samt visioner og rammer i regeringens Handlingsprogram 2005. Det vurderes endvidere, om Arbejdstilsynet planlægning og prioritering af ressourceindsatsen er dokumenteret og foretaget i overensstemmelse med det nævnte formål og handlingsprogram, og om Arbejdstilsynet opgør resultaterne heraf og anvender disse informationer som ledelsesinformation. Tillige analyseres og vurderes produktiviteten i Arbejdstilsynet. Endelig vurderes det, i hvilket omfang produktivitetsoplysningerne indgår i styringen.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 4. oktober 2000 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/99 om Arbejdstilsynets styring af tilsynsfunktionen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Arbejdstilsynet har i 1994 opgjort de samfundsøkonomiske konsekvenser af arbejdsulykker og -lidelser til ca. 23 mia. kr. årligt i direkte omkostninger. På den baggrund var det naturligt at stille forventninger om resultater som følge af ministerens Handlingsprogram 2005, hvori Arbejdstilsynet skulle spille en central rolle.

Statsrevisorerne konstaterer, at Arbejdstilsynets centrale enhed har fastsat overordnede rammer for styring af ressourcer og kvalitet, og at kredsene har gennemført mange aktiviteter de senere år.

Statsrevisorerne kritiserer imidlertid, at hverken Arbejdstilsynets resultatkontrakt eller kredskontrakterne indeholder mål for og resultatkrav til produktivitet, kvalitet og effekt. Arbejdstilsynet har heller ikke sørget for at minimere risikoen for forskelsbehandling af virksomhederne, gennem sikring af ensartethed i kredsenes opgavevaretagelse.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der ikke kan spores et fald i antallet af anmeldte arbejdsskader som følge af Handlingsprogram 2005, ligesom der ikke fra programmets start har været opstillet klare målsætninger og planer for opfølgning på resultaterne. Da bevillingen til Arbejdstilsynet blev forhøjet med 65 mio. kr. i 1997, blev der fx ansat yderligere 50 tilsynsførende i kredsene, men der blev ikke formuleret krav om flere besøg på virksomhederne, og der kan efterfølgende ikke konstateres nogen reel stigning i antallet af virksomhedsbesøg."

Rigsrevisors notat af 11. januar 2007

Beretningshistorik