Beretning om retternes produktivitet mv.

15-03-2000

Beretning nr. 5/1999

Beretningen redegør for den generelle udvikling i produktivitet og sagsbehandlingstider ved byretterne og de kollegiale retter i årene 1992-1998. Tilrettelæggelsen og resultaterne af en produktivitetsanalyse af samtlige byretter for årene 1995-1998 beskrives. Der redegøres for besøgene ved 8 byretter. Byretternes afgørelsestider i straffesager og ekspeditionstider i tinglysningen i 1998 beskrives. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. marts 2000 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 5/99 om retternes produktivitet mv.

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at Justitsministeriet og senere Domstolsstyrelsen har iværksat en ræk­ke initiativer, som vil give mulighed for bedre overblik og bedre økonomistyring.

Statsrevisorerne understreger behovet for, at Domstolsstyrelsen intensiverer arbejdet med sty­ring af produktionen, ressourceforbruget, produktiviteten og sagsbehandlingstiderne for alle ret­ter, og vil nøje følge udviklingen."

Rigsrevisors notat af 15. august 2003

Beretningshistorik