Beretning om H:S' styring

24-05-2000

Beretning nr. 10/1999

Beretningen indeholder en vurdering af Hovedstadens Sygehusfællesskabs (H:S) styring af økonomi og kvalitet, herunder styringen af forskning og uddannelse. Endvidere beskrives H:S' styringsprocesser i 1999. Der redegøres for og foretages en vurdering af den økonomiske styring på de enkelte niveauer: det overordnede H:S-niveau, hospitalsniveau samt center-, afdelings- og klinikniveau. Beretningen indeholder tillige en fornyet vurdering af, i hvilket omfang de besparelser og effektiviseringer, som Sygehusplan 2000 lagde op til, er gennemført. Endvidere foretages en undersøgelse af, hvordan kapaciteten udnyttes i afdelinger og klinikker på udvalgte områder inden for vagtplanlægning og operationsplanlægning på de ortopædkirurgiske afdelinger/klinikker.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorens bemærkning til beretningen

Den 24. maj 2000 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/99 om H:S' styring

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at økonomistyringen ikke har været tilrettelagt, så det efterfølgende kan konstateres, om de fastsatte betingelser er opfyldt. Undersøgelsen viser således, at det ikke har været muligt at opgøre, i hvilket omfang realiserede besparelser kan henføres til Sygehusplan 2000 - jf. beretning nr. 4/99 om H:S' økonomi og aktiviteter i 1995-1998 - og ved a­fslutning af beretning nr. 3/96 om Rigshospitalets økonomi, økonomistyring og produktivitet 1991-1996 var det heller ikke muligt for Rigshospitalet at dokumentere opfyldelsen af de enkelte de­le af budgetaftalen for perioden 1993-1996.

Statsrevisorerne konstaterer, at der i H:S er løbende og systematisk opfølgning på budgetterne, og at der fra år 2000 arbejdes målrettet med udvikling af opfølgnings- og styringssystemer.

Statsrevisorerne forventer, at rigsrevisor følger op på, at H:S udvikler systemer, der muliggør en sammenkædning af ressourcer (økonomi) og aktiviteter, og som giver ledelsen et grundlag for at udøve prioriteret styring."

Rigsrevisors notat af 26. februar 2004

Beretningshistorik