Beretning om H:S' økonomi og aktiviteter 1995-1998

09-02-2000

Beretning nr. 4/1999

Beretningen indeholder en gennemgang og vurdering af regnskabet i Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S), og det vurderes, i hvilket omfang udmøntningen af H:S' plan for omstrukturering, jf. Sygehusplan 2000 om ændret arbejdsfordeling mellem sygehusene i fællesskabet og organiseringen af enkelte sygehuse, er realiseret. Beretningen indeholder også en gennemgang af, i hvilket omfang de besparelser og effektiviseringer, som Sygehusplan 2000 lagde op til, er gennemført. Aktivitetsregistreringen og aktivitetsudviklingen beskrives. Endelig belyses de forskellige muligheder for at foretage sammenligninger af sygehusenes produktivitet, og produktivitetsudviklingen inden for sygehussektoren generelt og i H:S specifikt beskrives.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 9. februar 2000 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/99 om H:S' økonomi og aktiviteter 1995-1998

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne har noteret sig, at Hovedstadens Sygehusfællesskab på stort set alle punkter har gennemført kravene i Sygehusplan 2000 om ændringer i struktur og opgavefordeling. Imid­ler­tid skal der fortsat arbejdes med forbedring og udvikling af metoder til beskrivelse af aktiviteter, pro­duktivitet og kvalitet.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at det centrale Landspatientregister ikke har væ­ret i stand til at give de fornødne informationer om aktivitetsudviklingen i sygehussektoren, skønt det er formålet at forsyne Sundhedsstyrelsen som tilsynsmyndighed, de ansvarlige myn­dig­he­der med det nødvendige beslutningsgrundlag til sygehusplanlægningen og at bidrage til medicinsk forsk­­­ning og kvalitetsstyring i sygehusvæsenet.

Statsrevisorerne imødeser rigsrevisors undersøgelse af H:S' økonomistyring og servicemål, som sammen med denne beretning om H:S' økonomi og aktiviteter vil give det samlede billede af H:S' lovmæssige målopfyldelse. Statsrevisorerne forventer, at undersøgelsen også indeholder en vur­dering af, hvilke af de gennemførte besparelser der kan henføres direkte til Sygehusplan 2000."

Rigsrevisors notat af 26. februar 2004

Beretningshistorik