Beretning om forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet

06-12-2000

Beretning nr. 1/2000

I beretningen belyses og vurderes Aarhus Universitets og Københavns Universitets forvaltning af private forskningsmidler. De 2 universiteters forretningsgange ved indgåelse af samarbejdsaftaler med private tilskudsydere undersøges, og det vurderes, om aftalerne sikrer universiteterne et godt aftalegrundlag. Det vurderes videre, om universiteterne korrekt afgrænser tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed fra indtægtsdækket virksomhed, og om den regnskabsmæssige administration af de eksterne midler forløber hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regler. Endelig undersøges det, om Undervisningsministeriet og senere Forskningsministeriet har tilvejebragt et hensigtsmæssigt grundlag for og har tilstrækkeligt indseende med universiteternes forvaltning af private forskningsmidler.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 6. december 2000 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 1/00 om forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne påtaler, at forvaltningen af private forskningsmidler på Aarhus Uni­ver­si­tet og Københavns Universitet har været mangelfuld, og statsrevisorerne finder det kri­ti­sa­belt, at de ansvarlige ministeriers tilsyn har været utilstrækkeligt.

Undersøgelsen har bl.a. vist:

at forskerne har indgået forpligtende samarbejdsaftaler uden bemyndigelse og i strid med univer­sitetsloven,
at samarbejdsaftalerne har været mangelfulde ved ikke at præcisere rettigheder, erstatningsan­svar og retsanvendelse,
at universiteternes arkivering har været utilstrækkelig, og at de ikke i alle tilfælde har kunnet do­­kumentere forpligtelserne overfor de private tilskudsgivere,
at universiteternes bevillings- og regnskabsmæssige behandling af private tilskudsmidler er usi­kker.

Statsrevisorerne forventer, at forskningsministeren snarest fastsætter retningslinier for indgåelse og administration af samarbejdsaftaler på forskningsområdet."

Beretningshistorik